OŚWIADCZENIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEMIATYCZACH

 

 

Siemiatycze 08.05.2020r.

Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach

W nawiązaniu do oświadczenia Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 6 maja 2020r. opublikowanego na stronie Urzędu Miasta Siemiatycze ( www.siemiatycze.eu ) pod nazwą “Żłobki i przedszkola miejskie pozostają zamknięte do odwołania” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, iż korespondencją mailową z dnia 30.04.2020r., a następnie pismami z dnia 04.05.2020r. oraz z dnia 05.05.2020r. Burmistrzowi zostały przekazane informacje o aktualnej rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta i powiatu siemiatyckiego jak również „Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” oraz Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego” określające zadania organu prowadzącego miejskie przedszkola i żłobki w zakresie możliwości otwarcia tych placówek po dniu 6 maja 2020r. Poniżej w załączeniu przedkłada się do wiadomości i oceny publicznej treść pism PSSE w Siemiatyczach skierowanych do Burmistrza w tej sprawie. Twierdzenie zatem przez Burmistrza, iż nie uzyskał on od tut. Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej wyczerpujących informacji w żądanym zakresie jest nieuprawnione i mija się z prawdą a nadto, w ocenie PSSE w Siemiatyczach, celowo wprowadza w błąd mieszkańców Miasta Siemiatycze. Znamienne przy tym jest, iż wszelkie informacje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej przekazywane są na bieżąco do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej i budżetowej Miasta Siemiatycze, a zatem winny być one przekazane Burmistrzowi w pierwszej kolejności przez Dyrektora MOPS, tj. przez osobę mu podległą służbowo.

Niezależnie od powyższego pragnie się wyjaśnić, iż w świetle obowiązujących przepisów, podjęcie decyzji w przedmiocie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu czy żłobku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zależy od autonomicznego uznania dyrektora przedszkola/ żłobka, jednakże po uzyskaniu wcześniejszej zgody organu prowadzącego, czyli Burmistrza. Żaden przepis prawa nie uzależnia podjęcia decyzji w tym zakresie od uzyskania opinii Sanepidu, co w sposób nieuprawniony wydaje się sugerować w swym oświadczeniu Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Zastanawia przy tym najnowsza deklaracja Burmistrza, opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w dniu 8 maja 2020r., iż otwarcie żłobków i przedszkoli planuje się na dzień 25 maja 2020r. Powyższe rodzić może uzasadnione pytanie, jakie to nowe okoliczności czy kryteria pojawiły się między 6 a 8 maja bieżącego roku, które teraz umożliwiają planowanie otwarcia siemiatyckich przedszkoli i żłobków na dzień 25 maja 2020r., a uniemożliwiały to w dniu 6 maja 2020r. PSSE w Siemiatyczach bynajmniej odpowiedzi na to pytanie nie zna. Powyższe świadczyć może jedynie o niekonsekwencji, wewnętrznej sprzeczności i niejasności w wydanych przez Burmistrza oświadczeniach. W czasie epidemii Sanepid w Siemiatyczach nie jest w stanie zagwarantować jak będzie się kształtowała sytuacja sanitarno- epidemiologiczna związana z zakażeniami koronawirusem. Życie i zdrowie mieszkańców zależy przede wszystkim od odpowiedzialnego zachowania zarówno rodzin jak i pracowników przedszkoli i żłobków.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Siemiatyczach
Jadwiga Hackiewicz

Pismo do Burmistrza Miasta Siemiatycze 1

Pismo do Burmistrza Miasta Siemiatycze

Pismo do organów prowadzących