Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wsparcie zadań – kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego…

grafika otwarty konkurs ofert kultura, sztuka itd powiat siemiatycki

grafika otwarty konkurs ofert kultura, sztuka itd powiat siemiatycki

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2021 roku w sferach:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Uchwała o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Wersja dla osób niedowidzących dostępna na BIP pod adresem http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/857cdddb7e1/