Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

Grafika z herbem powiatu siemiatyckiego odnośnie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2023 roku.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, celem powierzenia jej prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2023 r.

 2. Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowanego na terenie Powiatu Siemiatyckiego możliwe jest wyłącznie organizacji pozarządowej wpisanej na listy prowadzone przez Wojewodę na podstawie art. 11 d ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą”.

 3. Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy, w konkursie ofert mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

 1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania w 2023 r. przeznacza się kwotę brutto 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) na wynagrodzenia w tym na edukację prawną i mediacje.

III Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

  1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust 1 pkt. 1b ustawy o działalności pożytku publicznego;

 2. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

 3. posiadają umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

 4. dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 • opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust 1 pkt. 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

 3. posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

 4. dają gwarancję należytego wykonania zadania poprzez złożenie pisemnego zobowiązania w szczególności w zakresie zapewnienia:

 1. poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowania,

 2. profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

 3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 4. opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa która:

a) w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,

b) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 1. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021 r. poz. 945);

 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w punkcie na terenie powiatu siemiatyckiego.

 2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:

  1. informowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2. wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 1. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie czasowym uwarunkowanym zainteresowaniem osób uprawnionych.

 2. W ramach umowy, o której mowa w pkt IX, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie:

  1. zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Zleceniodawca może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej;

  2. zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji o której mowa w art. 4a ustawy. Nieodpłatną mediację w zakresie o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt. 1-3 i 5 ustawy, a w zakresie o którym mowa w art. 4a ust 1 pkt. 4, z uwzględnieniem art. 4a ust 6 i 7 może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).

 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie na obszarze powiatu siemiatyckiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Siemiatyckiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 4. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może:

 1. adwokat i radca prawny,

 2. doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),

 3. osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe,

 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 3. spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.

VI. Termin składania ofert i zasady ich składania

 1. Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2022 roku do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w powiecie siemiatyckim w 2023 r.” na adres Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta (parter) w godzinach urzędowania. Dodatkowo na kopercie musi być umieszczona nazwa organizacji pozarządowej oraz jej adres zwrotny. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, potwierdzona właściwą pieczęcią w Biurze Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które zostaną złożone lub dostarczone pocztą po terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, nie będą oceniane w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 1. Oferty realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 1. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):

 1. aktualny statut podmiotu;

 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

 4. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

 5. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

 6. pisemne zobowiązanie do:

a) zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub obywatelskiego,

c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

 1. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego;

 2. organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z oceną pozytywną z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie;

 3. organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia

o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

VII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Siemiatyckiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.

 2. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

 2. złożone po terminie,

 3. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

 5. złożone przez podmiot nieuprawniony,

 6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,

 7. podpisane przez osoby nieupoważnione,

 8. złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VI.

 1. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów:

 1. kwalifikacje i kompetencje zespołu osób realizujących zadnie: 1- 10 punktów;

 2. posiadane zasoby rzeczowe: 1- 5 punktów;

 3. liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jaką oferent zamierza prowadzić: 1- 3 punkty;

 4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 1- 10 punktów;

 5. ocena kalkulacji kosztów przedstawionej oferty: 1- 5 punktów.

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru oferty (maksymalnie 3) i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

 2. W przypadku, gdy złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów (w tym w zakresie niewykazania odpowiednich kwalifikacji do świadczenia takiego poradnictwa), prowadzenie punktu powierzy się organizacji, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

VIII. Wybór ofert

 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Siemiatyckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Wybór ofert nastąpi do 14 dni licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.

 3. Od uchwały Zarządu Powiatu Siemiatyckiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków)

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowaną z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Powiatu Siemiatyckiego w formie aneksu do umowy.

 3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.

 4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

X. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych realizowanych przez Powiat Siemiatycki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku wynosiła 64 020,00 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

 2. Na realizację zadania w 2023 r. planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji.

XI. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega niniejszym, że w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.

XII.  Dane osobowe- klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

– administratorem danych osobowych jest: Starosta Powiatu Siemiatyckiego, 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, powiat@siemiatycze.pl tel.: +48856566500, faks: +48856566501, NIP: 5441437102, REGON: 05066632

– w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach został wyznaczony inspektor ochrony danych, którym jest Pan Andrzej Szepietowski, adres e-mail andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl , tel.: +48856560266

– cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2022 roku.

– informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

– okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

– uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

– podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

 2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1057 ze zm.),

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.

– inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.