Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa UE

Zdjęcie przedstawia grafikę informującą o obowiązku zgłoszenia i nabycia pojazdu

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBYCIA / NABYCIA POJAZDU ORAZ REJESTRACJI POJAZDU SPROWADZONEGO Z PAŃSTWA UE

Zgodnie z zapisami art. 78 ust. 2 pkt 1 oraz art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

– właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu,

– właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego powyższe terminy zostały wydłużone do 60 dni.

Od dnia 01.01.2020 r. za niewykonanie powyższego obowiązku, zgodnie z art.140mb ww. ustawy, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zdjęcie przedstawia grafikę informującą o obowiązku zgłoszenia i nabycia pojazdu

Zgłoszenia zbycia / nabycia pojazdu należy dokonać w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można dokonać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w następujący sposób:

1. Osobiście – wypełniając odpowiedni druk zgłoszenia i przedstawiając umowę kupna/sprzedaży pojazdu lub inny dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu;

2. Wysyłając podpisane własnoręcznie zgłoszenie w formie papierowej i dołączając do niego kopię umowy kupna/sprzedaży pojazdu lub innego dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu;

3. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne?q=zawiadomienie

– wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

ZGŁOSZENIA ZBYCIA / NABYCIA POJAZDU WYSŁANE NA ADRES MAILOWY: powiat@siemiatycze.pl LUB komunikacja@siemiatycze.pl NIE PODPISANE ZA POMOCĄ PROFILU ZAUFANEGO, KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO LUB PODPISU OSOBISTEGO POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (85) 65-66-561, (85) 65-66-562, (85) 65-66-563, (85) 65-66-565.