ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW W GMINIE GRODZISK

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 256) z a w i a d a m i a m , że sprawa dot. przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Grodzisk, w obrębach:

– Choroszewo
– Czarna Średnia
– Dołubowo Wyręby
– Grabarka
– Grodzisk
– Krynki Borowe
– Krynki Jarki
– Milejczyce
– Porzeziny
– Targowisk
– Żery Bystre
– Żery Czubiki
– Żery Pilaki

nie może zostać załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa ze względu na obszerny materiał, który wymaga szczegółowej analizy. W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informuje się, że Stronom służy prawo wniesienia ponaglenia (art. 37 §1 pkt. 1 i 2 Kpa), jeżeli:
– nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność)
– postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)
do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału
Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY
mgr inż. Roman Łopaciuk

 

ZAWIADOMIENIA:
– Choroszewo
– Czarna Średnia
– Dołubowo Wyręby
– Grabarka
– Grodzisk
– Krynki Borowe
– Krynki Jarki
– Milejczyce
– Porzeziny
– Targowisk
– Żery Bystre
– Żery Czubiki
– Żery Pilaki