ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I   KULTUROWEJ W 2024 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 183/1013/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 r., następującym podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert udziela się dotacji celowych

1. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj”, Osmola 109, 17-306 Dziadkowice, na zadanie „IV Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, dotacja w wysokości: 5.000,00 zł,

2. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Leg. Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze, na zadanie “”Zakochani w podlaskiej ziemi… – 40-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Małe Podlasie”, dotacja w wysokości: 3.000,00 zł,

3. Stowarzyszenie „Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze”, ul 11 listopada 44, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Ku pamięci poległych żołnierzy na ziemiach powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 7.000,00 zł.

Z podmiotami, którym przyznano wsparcie zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 R.
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 183/1014/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r., następującym podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert udziela się dotacji celowych:
1. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł” Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, na zadanie „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z powiatu siemiatyckiego – Wakacje z Orłem”, dotacja w wysokości: 5.000,00 zł,
2. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 58, 17-300 Siemiatycze na zadanie„Wakacje z CRESĄ !!!”, dotacja w wysokości 5.000,00 zł,
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 8.000,00 zł,

4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, Ogrodowa 2, 17–300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2024 roku”, dotacja w wysokości: 4.000,00 zł,

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew, Długa 130, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”,  dotacja w wysokości: 3.000,00 zł,

6. Stowarzyszenie SĘKALIK, ul. Andersa 3/19, 17-300 Siemiatycze, na zadanie „Powiatowy Turniej Bubble Football 2024”, dotacja w wysokości: 0,00 zł.

 Z podmiotami, którym przyznano wsparcie zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w związku z otwartymi konkursami ofert na zadania z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,

 • osoby, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 23 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok. 120

17-300 Siemiatycze

Formularz powinien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do reprezentowania organizacji/ podmiotu zgłaszającej/go.

Formularz kandydata

Oświadczenie RODO


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wsparcie zadań – kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego…

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłaszaotwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2024 roku w sferach:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 571 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłaszaotwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2024 roku w sferzewspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ,  OBYWATELSKIEJ I  KULTUROWEJ W 2023 ROKUZarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 146/837/23 z dnia 30 marca 2023 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r., następującym podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert udziela się dotacji celowych:

 1. Stowarzyszenie Klub Literacki w Siemiatyczach, ul. Górna 23A, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Trzydzieści lat minęło – sympozjum z piknikiem w tle”, dotacja w wysokości: 1 000,00zł
 2. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj”, Osmola 109, 17-306 Dziadkowice, na zadanie „III Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, dotacja w wysokości:   2.000,00 zł,
 3. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, ul. Powstania Styczniowego 1, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „XX Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach”, dotacja w wysokości 3 000,00zł,
 4. Stowarzyszenie „Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze”, ul 11 listopada 44, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Rajd śladami Podlaskiej Brygady Kawalerii”, dotacja w wysokości: 9 000,00 zł.,
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Tołwinie, Tołwin 32, 17-300 Siemiatycze, na zadanie “Śladami św. Maksymiliana Marii Kolbego – organizacja odpustu i uroczystego wprowadzenia Relikwii Świetego do kaplicy pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tołwinie”, dotacja w wysokości: 0,00zł

Z podmiotami, którym przyznano wsparcie zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Marek Bobel


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 146/838/23 z dnia 30 marca 2023 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r., następującym podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert udziela się dotacji celowych:

 1. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z powiatu siemiatyckiego – Wakacje z Orłem”, dotacja w wysokości: 7 000,00 zł,
 2. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 59, 17-300 Siemiatycze na zadanie pn. „Wakacje z CRESĄ”, dotacja w wysokości 7 000,00 zł.
 3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 6 000,00 zł,
 4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 2, 17–300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2023 roku”, dotacja w wysokości: 5 000,00 zł,
 5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew, ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 0,00zł
 6. Stowarzyszenie SĘKALIK, ul. Andersa 3/19, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „I Powiatowy Turniej Bubble Football”, dotacja w wysokości: 0,00zł

Z podmiotami, którym przyznano wsparcie zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Marek Bobel

 


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłaszaotwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2023 roku w sferzewspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wsparcie zadań – kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego…

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłaszaotwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2023 roku w sferach:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w związku z otwartymi konkursami ofert na zadania z zakresu:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
   rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział
  w konkursie,

 • osoby, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
  stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
  co do ich bezstronności.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 3 marca 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok. 120

17-300 Siemiatycze

Formularz powinien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do reprezentowania organizacji/ podmiotu zgłaszającej/go.

formularz kandydata,

oświadczenie rodo


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA  I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ,  OBYWATELSKIEJ
I  KULTUROWEJ W 2022 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 110/631/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul 11 listopada 44, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „w 102 rocznicę Bitwy pod Milejczycami – Zawody Kawaleryjskie”,
  dotacja w wysokości: 10 000,00 zł.,
 2. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj”, Osmola 109, 17-306 Dziadkowice, na zadanie pn. „II Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”,
  dotacja w wysokości: 5 000,00 zł,

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 110/632/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”,
  dotacja w wysokości: 6 000,00 zł,
 2. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, Słowiczyńska 59, 17-300 Siemiatycze na zadanie pn. „Wakacje z CRESĄ”, dotacja w wysokości 6 000,00 zł.
 3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości:  10 000,00 zł,
 4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, Ogrodowa 2, 17–300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2022 roku”, dotacja w wysokości: 3 000,00 zł,

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej NGO na 2022

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w związku z otwartymi konkursami ofert na zadania z zakresu:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 • osoby, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim  stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 marca 2022 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok. 120

17-300 Siemiatycze

Formularz powinien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do reprezentowania organizacji/ podmiotu zgłaszającej/go.

Do pobrania:

Formularz kandydata

Oświadczenie_RODO


 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wsparcie zadań – kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego…

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku w sferach:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała o konkursie

Wzor_oferty

Wzor_sprawozdania

wzor_umowy


 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała o konkursie

Wzor_oferty

Wzor_sprawozdania

wzor_umowy


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 75/448/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

 

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości:  7 000,00 zł,
 2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, Ogrodowa 2, 17–300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2021 roku”, dotacja w wysokości:4 000,00 zł,
 3. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości : 5 500,00 zł,
 4. Miejski Klub Sportowy ,,Cresovia”, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. ,,Inauguracja piłkarskich rozgrywek ligowych sezonu 2021/2022 dotacja w wysokości: 1 500,00 zł,
 5. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 59, 17-300 Siemiatycze na zadanie pn. „CRESA To My !!! – organizacja czasu wolnego dzieciom”, dotacja w wysokości 7 000,00 zł.

 Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA  I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ,  OBYWATELSKIEJ   I  KULTUROWEJ W 2021 ROKU Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 75/447/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r.Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul 11 listopada 44, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Żołnierzom poległym w okresie II Wojny Światowej, mieszkańcy powiatu Siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 9.500,00 zł.,
 2. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj”, Osmola 109, 17-306 Dziadkowice, na zadanie pn. „Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, dotacja w wysokości: 5.500,00 zł,

 Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej NGO na 2021

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w związku z otwartymi konkursami ofert na zadania z zakresu:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział
  w konkursie,
 • osoby, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
  stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
  co do ich bezstronności.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 25 marca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok. 120

17-300 Siemiatycze

Formularz powinien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do reprezentowania organizacji/ podmiotu zgłaszającej/go.

Do pobrania:

formularz_kandydata PDF

Oświadczenie RODO do zgłoszenia


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2021 roku w sferach:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Uchwała o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Wersja dla osób niedowidzących dostępna na BIP pod adresem http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/857cdddb7e1/


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2021 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Uchwała_o konkursie

Wzór_oferty

Wzór_sprawozdania

Wzór_umowy

Wersja dla osób niedowidzących dostępna na BIP pod adresem http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/857cdddb7e1/


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA  I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ,  OBYWATELSKIEJ   I  KULTUROWEJ W 2020 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 45/263/20 z dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 r.

 

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Ostrożanach, na zadanie pn. „ Konserwacja nagrobka Józefa Bieżańskiego na cmentarzu parafialnym w Ostrożanach – fundacji Stefana Ciecierskiego” dotacja w wysokości: 6.000,00 zł.,
 2. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul. 11 Listopada 44, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. „Naszym bohaterom w 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą” Mieszkańcy Powiatu.” dotacja w wysokości:  6 300,00 zł,
 3. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Legionów  Piłsudskiego 1, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „V Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Tańców Polskich „… nie rzucim ziemi…” dotacja w wysokości: 2 700,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 R.

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 45/262/20 z dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 

 1. Klub Sportowy „Cresa” Siemiatycze,  ul. Słowiczyńska 58, 17-300 Siemiatycze na zadanie pn. „CRESA DZIECIOM – 2020”  dotacja w wysokości:  9 000,00 zł,
 2. Katolicki Klub Sportowy Orzeł Siemiatycze, ul. Wiśniowa 4, 17-300 Siemiatycze, „Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”  dotacja w wysokości: 3 000,00 zł,
 3. Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ANDY”, ul. 11 Listopada 37/20, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Letnia Akademia Andy 2020”., dotacja
  w wysokości: 1 000,00 zł,
 4. Lekkoatletyczny Klub Sportowy SPRINTER Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego” dotacja w wysokości 7 000,00 zł
 5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach,  ul. Ogrodowa 2 , 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2020 roku” dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

 

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 


OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2020 roku
w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania:

Zadanie z w/w zakresu może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
a) organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,
b) wspieranie rozwoju sportu, propagowanie rekreacji ruchowej, aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 13 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Pragniemy poinformować, że obowiązuje nowy wzór oferty i sprawozdania (odmienny od ubiegłorocznego).

 

DO POBRANIA:


 

OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2020 roku
w sferze kultury i tradycji narodowej.

 1. RODZAJE ZADAŃ:

Wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 13 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Pragniemy poinformować, że obowiązuje nowy wzór oferty i sprawozdania (odmienny od ubiegłorocznego).

 

DO POBRANIA:


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2020 roku.

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 32/200/19 z dnia 22 listopada 2019r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2020 roku.

Realizacja zadania zostanie powierzona Stowarzyszeniu Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok wraz z udzieleniem dotacji w wysokości: 64.020,00zł.

 


 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2019 roku do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach na adres Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta (parter) w godzinach urzędowania.

Oferty realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U 2018 poz. 2057)

Pełna treść ogłoszenia poniżej

 

Uchwała plik do pobrania

Pełna treść ogłoszenia– plik do pobrania

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/56/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Ogrodowa 2, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych” w wysokości: 5 000,00 zł,
 2. Katolicki Klub Sportowy „Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.”, w wysokości: 2 000,00 zł,
 3. Klub Sportowy „Cresa” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 58, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej u dzieci i młodzieży z terenu powiatu siemiatyckiego” w wysokości: 10 000,00 zł,
 4. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców powiatu”, w wysokości: 3 000,00 zł,
 5. Miejski Klub Sportowy „Cresovia”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja meczów piłkarskich” w wysokości: 2 000,00 zł,
 6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Czartajewie, ul. Długa 130, Czartajew, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego” w wysokości: 3 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA
I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
W 2019 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/55/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul. 11 Listopada 44, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Upamiętnienie bohaterskiej wojny obronnej września ’39 r.” w wysokości: 11 000,00 zł,
 2. Stowarzyszenie „Klub Literacki”, ul. Górna 23 A, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Festiwal poezji lokalnej”, na zadanie pn. „Festiwal poezji lokalnej”, w wysokości:1 000,00 zł,
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Siemiatyczach „Wokaliza”, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Stanisław Moniuszko – twórca polskiej opery narodowej, oczami akordeonistów”, w wysokości: 3 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 

 


OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2019 roku
w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania:

 1. Zadanie z w/w zakresu może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
 2. a) organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,
  b) wspieranie rozwoju sportu, propagowanie rekreacji ruchowej, aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 23 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r.

 

DO POBRANIA:

 


OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2019 roku
w sferze kultury i tradycji.

 1. RODZAJE ZADAŃ:

Wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu:
a)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 23 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r.

 

DO POBRANIA:

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO
W ZAKRESIE PROWADZENIA JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO W 2019 ROKU

 

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 3/20/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu siemiatyckiego w 2019 r.
Realizacja zadania zostanie powierzona Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31 – 153 Kraków, wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 64 020,00 zł. 

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesyłać pocztą
na powyższy adres w terminie od dnia 12 października 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

Uchwała  + Pełna treść ogłoszenia– plik do pobrania

Wzór oferty – plik do pobrania

Wzór umowy – plik do pobrania

Wzór sprawozdania – plik do pobrania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r .

Propozycja przyznania dotacji, przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta Uchwałą nr 128/616/18 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 marca 2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, z budżetu Powiatu Siemiatyckiego dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ” Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze –  dofinansowanie w wysokości: 5.000,00 zł.

2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 2, 17-300
Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29,
17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew, ul. Długa 130, 17-300
Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 2.500,00 zł.

5. Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300
Siemiatycze -– dofinansowanie w wysokości: 1.500,00 zł.

 

Z podmiotami wymienionymi powyżej zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Przewodniczący Zarządu

mgr Jan Zalewski

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
W 2018 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 128/617/18 z dnia 16 marca 2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Świętojańska 25,17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. III Festiwal Pieśni i Tańców Polskich” w wysokości: 15 000,00 zł,
 2. Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron”, ul. H. Sienkiewicza 22, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Dla Niepodległej – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” w wysokości: 10 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERZE – WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2016 r., poz. 1817) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza  otwarty   konkurs   ofert   na  wsparcie  wykonywania   zadań   publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

DO POBRANIA:

pełna treść ogłoszenia

uchwała zarządu powiatu

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE
ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO
W ZAKRESIE PROWADZENIA JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ W 2018 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 114/548/17 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego   w   zakresie   prowadzenia   jednego   punktu   nieodpłatnej pomocy   prawnej w 2018 roku. Realizacja zadania zostanie powierzona Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, z siedzibą przy   ul.   Juliusza   Lea   2   a,   30   –   133  Kraków, wraz   z   udzieleniem   dotacji   w   wysokości 60 725,88 zł.  
Z   w/w   podmiotem   zostanie   zawarta   umowa   określająca   zakres   i   warunki   realizacji   zadania publicznego.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesyłać pocztą
na powyższy adres w terminie od dnia 13 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

Do pobrania:

Uchwała + pełna treść ogłoszenia

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

 


Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 r .

Propozycja przyznania dotacji, przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta Uchwałą nr 90/423/17 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 marca 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, z budżetu Powiatu Siemiatyckiego dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ” Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 5.000,00 zł.

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew w Czartajewie, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

4. Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze -– dofinansowanie w wysokości: 2.500,00 zł.

5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 1.500,00 zł.

Z podmiotami wymienionymi powyżej zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Przewodniczący Zarządu

mgr Jan Zalewski


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ W 2017 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 90/424/17 z dnia 28 marca 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron”, ul. H. Sienkiewicza 22, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „W przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w hołdzie Piłsudczykom” w wysokości: 10.000,00 zł,
 2. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Świętojańska 25, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. II Festiwal Pieśni i Tańców Polskich”  w wysokości: 10.000,00 zł,
 3. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczachul. Powstania Styczniowego 1, 17– 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „XIV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej”  w wysokości: 2.000,00 zł,
 4. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, ul. Kościelna 10, 17 – 312 Drohiczyn, na zadanie pn. Wydanie 9. numeru czasopisma naukowego „Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego”  w wysokości: 1.500,00 zł,
 5. Fundacja „Kresy Historii”, ul. Wysockiego 11, 03 – 371 Warszawa, na zadanie pn. „Kantata „Myśląc Ojczyzna”  w wysokości: 1.500,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERZE – WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2016 r., poz. 1817)
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza  otwarty   konkurs   ofert   na  wsparcie  wykonywania   zadań   publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2017 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie z ww. zakresu może być realizowane w różnych formach, a w szczególności
poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
a) organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,
b) rozwój sportu, popularyzację rekreacji ruchowej i  aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu.
Zadania   powinny   mieć   charakter   ponadgminny   i   być   skierowane   do   mieszkańców powiatu siemiatyckiego.
Wymagany   minimalny   wkład   finansowy   oferenta,   na   który   składają   się   finansowe środki własne, środki   finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów finansowych   realizowanego   zadania.  Środki   finansowe   własne   nie   dotyczą   wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r.
1. Na wsparcie realizacji zadań przeznacza się kwotę w wysokości – 15.000,00 zł.
Kwoty te mogą ulec zmianie  w przypadku  stwierdzenia,  że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu, lub zaistnieje konieczność dostosowania   do   możliwości   budżetu  Powiatu   w   części przeznaczonej   na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych powiatu siemiatyckiego należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2017 r.” do dnia 10.03. 2017 r. w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze do godz. 15,00  lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu. Na kopercie należy zamieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją określającą nazwę zadania. Oferty, które zostaną złożone lub dostarczone pocztą po tym terminie nie będą rozpatrywane w otwartym konkursie i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Treść Uchwały

Wzór oferty

Wzór s