Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
sekretariat tel. (85) 65 66 500  fax. (85) 65 66 501
e-mail sekretariat: powiat@siemiatycze.pl
Punt Obsługi Klienta e-mail: powiat@siemiatycze.pl 
Wydział/Stanowisko Piętro Pokój Telefon
Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Boguszewski II 224 (85) 65-66-506
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Mariusz Obrycki
II 224 (85) 65-66-506
Biuro Rady Powiatu – Elżbieta Malinowska II 224 (85) 65-66-506
Starosta – Marek Bobel II 205 (85) 65-66-500
Wicestarosta – Sylwester Zgierun II 205 (85) 65-66-500
Sekretarz Powiatu – Jerzy Woźniak II 207 (85) 65-66-504
Skarbnik Powiatu – Walentyna Kwiatkowska II 227 (85) 65-66-505
Wydział Organizacyjno – Prawny
Punkt Obsługi Klienta – Krystyna Wróblewska parter (85) 65-66-507
inspektor ds. Kadr – Henryka Morzy II  208 (85) 65-66-511

stanowisko ds. obsługi sekretariatu i zarządu – Elżbieta Sitarska, Katarzyna Bońko
II 205 (85) 65-66-500
inspektor ds. Administracyjno – gospodarczych – Marek Kałucki II 215 (85) 65-66-535
Informatyk – Radosław Jaszczołt, stanowisko ds. obsługi informatycznej Piotr Pietrasiuk
II 213 (85) 65-66-514
archiwum – Marcin Sołowiej II 203 (85) 65-66-513
Wydział Finansowo-Budżetowy
Skarbnik Powiatu – Walentyna Kwiatkowska II 227 (85) 65-66-505
Halina Sadowska II 225 (85) 65-66-520
Tomasz Konachowicz II 225 (85) 65-66-520
Główny Księgowy – Teresa Kłopotowska II 228 (85) 65-66-522
inspektor ds. księgowości i płac – Marta Putkowska II 226 (85) 65-66-521
inspektor ds. Budżetu i sprawozdawczości – Danuta Kudelska,
inspektor ds. Budżetu i sprawozdawczości – Katarzyna Porowska
II 229 (85) 65-66-518
Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału – Kazimierczak Bogumiła II 222 (85) 65-66-530

stanowisko ds. Budownictwa  – Katarzyna Mioduszewska
II 221 (85) 65-66-531
stanowisko ds. Budownictwa – Krzysztof Jachimczuk II 220 (85) 65-66-533
stanowisko  ds. Budownictwa – Karolina Karolczuk II 223 (85) 65-66-538
stanowisko ds. Budownictwa – Tomasz Moczulski II 221 (85) 65-66-538
stanowisko ds. Ochrony Środowiska – Daniel Wojas II 216 (85) 65-66-536
stanowisko ds. Leśnictwa – Agnieszka Konicka
II 214 (85) 65-66-536
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
– Roman Łopaciuk
I 110 (85) 65-66-540
stanowisko ds. informatyki (Administrator bezpieczeństwa informacji) – Andrzej Szepietowski I 101 (85) 65-66-550
 zastępca Naczelnika Wydziału – Anna Radzicka  I  109  (85) 65-66-541
Ewidencja Gruntów i Budynków
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Dziadkowice i Perlejewo, kierownik Oddziału Ewidencji Gruntów
– Julita Borysiuk
I 102 (85) 65-66-544
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Nurzec Stacja i Milejczyce – Jan Lewczuk I 103 (85) 65-66-545
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Grodzisk, Drohiczyn i Miasto Drohiczyn – Halina Karpiuk I 104 (85) 65-66-546
stanowisko ds. ewidencji gruntów Miasto Siemiatycze, Gmina Mielnik – Anna Smoła I 105 (85) 65-66-547
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gmina Siemiatycze – Barbara Walicka I 106 (85) 65-66-548
stanowisko ds. geodezji – Barbara Szyszko I 111 (85) 65-66-542
stanowisko ds. geodezji – Monika Berent
I 109 (85) 65-66-542
Gospodarka Nieruchomościami
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – Barbara Troc I 107 (85) 65-66-549
Ochrona gruntów rolnych – Anna Konczerewicz I 107 (85) 65-66-549
samodzielne stanowisko ds. mienia powiatu – Wioletta Jaroszuk – Zapolnik I 118 (85) 65-66-543
stanowisko ds. scalania gruntów – Małgorzata Sala  I 118  (85) 65-66-543
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
kierownik PODGiK – Dariusz Szymczyk
I 101 (85) 65-66-550
stanowisko ds. geodezji (prowadzenie ośrodka dokumentacji) – Agnieszka Jaworska, Halina Fiłoc, Iwona Moczulska, Marta Wendołowicz, Mirosława Olszewska
I 116 (85) 65-66-551

stanowisko ds. geodezji (prowadzenie ZUDP) – Iwona Moczulska
I 116 (85) 65-66-551
stanowisko ds. geodezji – Katarzyna Michalak
I 101 (85) 65-66-550
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału – Mariusz Żebrowski parter 21 (85) 65-66-560
stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami
– Ewelina Krzewicka – Szyszko, Justyna Lipińska
parter 19 (85) 65-66-564
Stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Urszula Kowalczuk, Paulina Jóźwiak, Aneta Kryńska
parter 16 (85) 65-66-562
(85) 65-66-563
 Stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Alicja Bartoszuk, Diana Poniatowska
parter 18 (85) 65-66-565
 Stanowska ds. transportu drogowego, zarządzania ruchem na drogach, SKP i OSK
Robert Nowak, Jerzy Olesiuk
parter 2 (85) 65-66-566
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu
Naczelnik Wydziału – Mariusz Piotr Radziszewski II 210 (85) 65-66-570
Inspektor ds. Inwestycji i Funduszy strukturalnych  – Anna Bereza I 120 (85) 65-66-510
 stanowisko ds. społecznych, kultury i turystyki – Leszek Kosz  I  120  (85) 65-66-526
 stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, kontakt z mediami – Marek Malinowski  I  120   (85) 65-66-526
 Pełnomocnik ds. Obronności oraz Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami – Justyna Trusiak
I  108  (85) 65-66-575
Samodzielne Stanowisko ds. kontroli – Katarzyna Kapelka I 117 (85) 65-66-515
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych – Walentyna Tararuj II 209 (85) 65-66-512
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
– Marek Malinowski
I 120 (85) 65-66-526
 Pełnomocnik Starosty ds. edukacji
– Bożena Radziszewska – Dawidziuk
 II 212   (85) 65-66-525

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCIE i STRAŻE

Jednostki organizacyjne powiatu
Lp. Nazwa: Adres:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul Piłsudskiego 3, p.o. kierownika Anna Skomorowska,  (85) 730-05-07
1.1 Kierownik PCPR – p.o. Anna Skomorowska
pok. 11
1.2 Księgowa – Iwona Twarowska pok. 12
1.3 Zespół ds. Orzekania O Niepełnosprawności – przewodniczący Agnieszka Szepietowska pok. 11
2. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, dyrektor Janusz Bąk,
tel. 655 22 52
3.
4. Zespół Szkół w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul Tadeusza Kościuszki 43, dyrektor Bożena Krzyżanowska,
tel. 655 25 62
sekretariat – tel. 655 22 08
księgowość, gabinet lekarski – tel. 655 24 59
Komitet Rodzicielski – tel. 656 06 85, strona www: https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/
5. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach 17-312 Drohiczyn, Ostrożany 41,  dyrektor Jan Kobus,

tel. (85) 655 14 01, strona www: https://zsrostrozany.edupage.org/

6. Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 17-300 Siemiatycze, Czartajew, ul. Długa 130,

dyrektor Marta Izabela Jakimiuk, tel. 655 28 70, strona www: https://zst.czartajew.pl/start/

7. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul.Tadeusza Kościuszki 43A, dyrektor Urszula Obrycka,
tel. 655 21 26,
strona www: https://zsssiemiatycze.edupage.org/
8. Powiatowy Zarząd Dróg 17-300 Siemiatycze ul 11 Listopada 253, dyrektor Jan Samojluk, tel. 655 26 80
e-mail: sekretariat@pzdsiemiatycze.org
strona www: https://pzdsiemiatycze.org
9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 43a, dyrektor Rafał Zaremba,tel /fax. 655 26 12
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 17-300 Siemiatycze, ul.Szpitalna 8, dyrektor Andrzej Szewczuk,
tel. 655 28 25
11. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, dyrektor Robert Maksimiuk, tel./fax 655 23 91, 655 59 strona www:  https://siemiatycze.praca.gov.pl/
Powiatowe służby, inspekcje i straże
1. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach 17- 300 Siemiatycze, ul. Zielona 4, komendant Tomasz Wyszkowskii, tel. 85 670 46 17
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 31,
komendant Jerzy Sitarski, tel. 655 27 82
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35,
p. o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jadwiga Hackiewicz, tel. 655 22 11
4. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 49, powiatowy lekarz weterynarii Mirosław Tołwiński, tel. 655 23 28
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3,
Jerzy Ryszard Kazimierczak, tel. 65 66 534
Inspektor ds. nadzoru budowlanego –
Referent prawno-administracyjny – Adrian Burzycki
 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, tel. 65 66 532
Administracja samorządowa szczebla podstawowego
1. Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, tel.(085) 65 65 809,                fax (085) 65 65 803
e-mail:
urzad@siemiatycze.eu
www.siemiatycze.eu
2. Urząd Gminy Siemiatycze ul.Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze,
tel. (085)655-28-60; (085) 655-34-61, fax (085)655-29-11

e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
www.gminasiemiatycze.pl
3. Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn,
tel. (085)65-65-260, fax (085)
65 57 080
e-mail: um@drohiczyn.pl
www.drohiczyn.pl
4. Urząd Gminy Dziadkowice 17-306 Dziadkowice, tel. (085)65-65-900,  fax. (085)65-65-904e-mail: ugdziadkowice@post.pl, www.dziadkowice.pl
5. Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, tel. (085)656-80-30,                      fax (085)656-80-40e-mail: ug@gminagrodzisk.pl, www.gminagrodzisk.pl
6. Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (085) 65-65-861,               (085) 65-77-003
fax 85 65 77 121
e-mail:
gmina@mielnik.com.pl
www.mielnik.com.pl
7. Urząd Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. (085)65-90-70,          fax.(085) 657 90 83
e-mail:
milejczyce@etob.bialystok.pl
www.milejczyce.pl
8. Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja, tel. (085)657-50-78,
fax (085)657-50-63
e-mail:
ug_nurzecst@zetobi.com.pl
9. Urząd Gminy Perlejewo Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo, tel/fax (085) 657-85-15e-mail: ug@perlejewo@.pl
www.perlejewo.pl