RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH…

Informacja o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.
W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom:
1. słabowidzącym,
2. słabosłyszącym
3 niesłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiedni w pkt. 1-6
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W celu skorzystania z programu należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek.
(druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
Zwraca się rodzicom koszt zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu (kwota maksymalna dla uczniów LO-445zł, dla uczniów BS-390zł), którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.
Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych