INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO

O g ł o s z e n i e

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm./ odwołuje się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Słochy Annopolskie gmina Siemiatycze, oznaczonej jako działki nr 62/5, 62/7 i 62/9 o łącznej powierzchni 0,9100 ha, wyznaczony na dzień 16.11.2020 roku na godz. 09:00.

 

Przyczyna odwołania przetargu: art. 101 §2 ustawy kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740)

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwoty w ciągu 3 dni na rachunek bankowy, po uprzednim podaniu do wiadomości tut. urzędu numeru rachunku bankowego.

 

Informuje się, że czynności związane z ponowną sprzedażą w/w nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

Geodezji Katastru i Nieruchomości

mgr inż. Roman Łopaciuk

GEODETA POWIATOWY