OGŁOSZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO WS. MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OGŁOSZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO

z dnia 11.12.2020 r. 

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

Działając na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j.) ogłaszam, co następuje:

1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego, sporządzony w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

  1. Grodzisk, Targowisk, Czarna Średnia, Dołubowo Wyręby, Porzeziny, Krynki Jarki, Żery Bystre, Żery Czubiki, Żery Pilaki, Krynki Borowe położonych w jednostce ewidencyjnej 201004_2 gmina Grodzisk w zakresie gruntów, budynków i lokali;
  2. Choroszczewo, Grabarka, Milejczyce położonych w jednostce ewidencyjnej 201006_2 gmina Milejczyce w zakresie gruntów, budynków i lokali,

po wyłożeniu do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dniach od 10 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków i został ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszego ogłoszenia, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

3. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Siemiatycki będzie rozstrzygał w drodze decyzji.

4. Dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie będą wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 3.

5. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

WICESTAROSTA

Sylwester Zgierun