Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowana ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO.

Zadanie dofinansowano również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

kwota dofinansowania RFRD: 825 977,05 zł

kwota dofinansowania RFIL: 246 635,40 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 651 954,10 zł

Cel realizacji projektu: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego oraz podróżowania, stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, poprawa nośności i przepustowości drogi – likwidacja tzw. „wąskich gardeł” tj. odcinków o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami.

Zadanie: rozbudowa odcinka drogi, o długości 3,125 km, która zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 1718B Kopoty Patry – Wiercień Duży w tym:

– wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca – 5cm, warstwa ścieralna – 4cm), klasa – L, długość odcinka – 3,125 km, szer. jezdni 5,00m, obciążenie ruchem – KR-1,

– wykonanie poboczy gruntowych (szer. 1,00m – 1,50m) – 6 250,00m (w tym zjazdy),

– przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi – szt 2,

– przebudowa istniejącego przepustu pod koroną drogi – szt 1,

– wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej,

– ustawienie pionowych znaków drogowych – szt. 20,

– wykonanie rowów przydrożnych – 6 250,00m,

– odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów na długości 2 x 3 125,00 m oraz przepustów.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128. Podpisanie umowy: 30 kwietnia 2021r. Termin realizacji zadania: do 1 października 2021r.