Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego – dotyczy scalenia „MILEJCZYCE I INNE”

Siemiatycze, 2021-09-22

GG.661.7.27.2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.).

zawiadamiam

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na wykonaniu scalenia gruntów obiektu „MILEJCZYCE I INNE” położonych w obrębie wsi Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki, woj. podlaskie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa i art. 30 ooś do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 29 ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, w związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie i składania uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3 – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, tel. (085) 65 66 543, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku;

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji i dokonania uzgodnień oraz rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Siemiatycki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Urzędu Gminy Milejczyce oraz na tablicy ogłoszeń we wsi: Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki.

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk

DO POBRANIA: TREŚĆ OGŁOSZENIE (WERSJA PDF))