Obwieszczenie i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Siemiatycze, 2022-01-20

GG.661.7.28.2021.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY SIEMIATYCKIEGO

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.2373 ze zm.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego: Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki.

zawiadamiam

że dnia 20.01.2022 r. została wydana decyzja Starosty Siemiatyckiego znak: GG.661.7.28.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.2373 ze zm.), informację o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się, przez cały okres trwania postępowania, z dokumentacją sprawy znajdującą się w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3 – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod wyżej wskazanym adresem w ciągu 21 dni licząc od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron następuje przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, a także na tablicy ogłoszeń we wsi Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki na okres 14 dni.

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk


Siemiatycze, 2022-01-20

GG.661.7.28.2021.2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt 8, ust. 3 i ust. 4, art. 73 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.2373 ze zm.), § 3 ust 1 pkt 87 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.), w nawiązaniu do Obwieszczenia Starosty Siemiatyckiego Nr GG.661.7.28.2021 z dnia 22.09.2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego: Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki.

stwierdzam:

 1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego: Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn.

Uzasadnienie

Obwieszczeniem Nr GG.661.7.28.2021 z dnia 22.09.2021 Starosta Siemiatycki zawiadomił strony oraz społeczeństwo, że w związku z objęciem planowanego postępowania scaleniowego gruntów obiektu „WIERZCHUCA I INNE”, zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegające na wykonaniu scalenia gruntów obiektu „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego: Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn.

Strony zawiadamiane będą o wszelkich czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń zainteresowanych wsi. Powyższe obwieszczenie podano więc do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, a także na tablicy ogłoszeń we wsi Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

W trakcie procedury zapewniono czynny udział stron postępowania, bowiem można było zapoznać się z aktami sprawy i dokumentami przez okres 21 dni.

Ww. przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 87 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla terenów, którychobszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

W związku z powyższym i na podstawie art. 72 ust.1 pkt 8 ww. ustawy realizacja tego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Starosta Siemiatycki.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 ustawy. W myśl powołanego przepisu oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, organ stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ww. ustawy.

W związku z powyższym Starosta pismem z dnia 19.10.2021 r. znak GG.661.7.28.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz pismem z dnia 19.10.2021 r. znak GG.661.7.28.2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu.

Opinią nr NZ.7040.66.2021 z dnia 02.11.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wyraził opinię, że postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedmiotowego przedsięwzięcia jest bezprzedmiotowe.

Postanowieniem znak WOOŚ.4220.503.2021.JC z dnia 28.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta ustalił i zważył co następuje, biorąc pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Przedsięwzięcie stanowi wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 87 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), scalenie gruntów należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla terenów, których „obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Prace scaleniowe mają przede wszystkim na celu poprawienie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach rolnych, zmniejszenie ilości działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej, wydzielenie gruntów ekwiwalentnych dla rolników w niewielkiej odległości od siedziby gospodarstwa rolnego, zapewnienie każdej działce powstałej w wyniku scalenia dostępu do drogi publicznej, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu jak również innych przeszkód terenowych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów.

Gmina Drohiczyn położona jest na obszarze Wysoczyzny drohiczyńskiej, która rozciąga się pomiędzy rzekami Bug i Nurzec. Położona jest w poludniowej części województwa podlaskiego, w południowo -zachodniej części powiatu siemiatyckiego i sąsiaduje z gminami: Siemiatycze, Grodzisk, Perlejewo woj. podlaskie. Południową i zachodnia granicę gminy stanowi rzeka Bug, za którą leżą gminy: Sterdyń, Jablonna Lacka, Repki, Korczew, Platerów oraz Sarnaki woj. mazowieckie.

Obiekt „WIERZCHUCA I INNE” położony jest w zachodniej części gminy Drohiczyn i obejmuje obręby ewidencyjne: Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna. Od połnocy graniczy z odrębem Wierzchuca Nagórna, od wschodu z obrębami: Putkowice Nagórne, Minczewo i Runice, od strony południowej graniczy z obrębem Tonkiele, natomiast od zachodu graniczy z rzeką Bug.

Rodzaj i zakres prac, które powinno się uwzględnić w koncepcji projektu ogólnego scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego:

1. Granice działek zabudowanych oraz leśnych powinno się ustalić w obecności właścicieli, zamierzyć i przyjąć jako elementy stałe nie podlegające zmianie.

2. Grunty zabudowane będą mogły być poddane scaleniu tylko i wyłącznie na wniosek właściciela.

3. Należy zmniejszyć liczbę działek w gospodarstwach, poprawić ich rozłóg. Działki zaprojektować tak aby miały odpowiednią szerokość, zachowaną proporcję długości do szerokości i dogodny kształt do uprawy mechanicznej.

4. Grunty ekwiwalentne należy wydzielić uczestnikom scalenia w jak najbliższej odległości od siedziby gospodarstwa, co skróci czas dojazdu i przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji rolnej.

5. Właścicielom scalanych gruntów zamieszkałym poza scalanym obrębem – różniczanom należy wydzielić grunty możliwie jak najbliżej ich miejsca zamieszkania lub przy granicy obrębu.

6. Znieść współwłasności nieruchomości za zgodą i na wniosek współwłaścicieli.

7. W trakcie scalenia znieść zbędne służebności gruntowe.

8. Dla obszaru objętego planowanym scaleniem należy uwzględnić ustalenia i wynikające dyspozycje z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drohiczyn.

9. W przypadku, gdy w trakcie postępowania scaleniowego wyniknie potrzeba wydzielenia gruntów na inne cele użyteczności publicznej bądź infrastruktury technicznej, zostaną one zabezpieczone bez procedury wywłaszczeniowej.

10. Zaprojektować i dostosować strukturę użytkowania gruntów i zróżnicowanie gleb w gospodarstwach do obranego kierunku produkcji.

11. Grunty nowo wydzielonych działek przystosować do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.

12. Włączyć do produkcji rolnej lub leśnej grunty powstałe po zrekultywowanych miedzach i drogach.

13. Dostosować granice działek do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu.

14. W ramach scalenia należy opracować dokumentację katastralną dostosowaną do współcześnie wymaganych parametrów.

15. W zakresie infrastruktury drogowej przy projektowaniu, poszerzaniu i urządzaniu dróg transportu rolnego należy zapewnić dogodny dojazd do każdej działki, a ponadto ustalono, że:

 • kolejność modernizacji istniejących dróg i budowa projektowanych zostanie uzgodniona z zainteresowanymi rolnikami i Burmistrzem Miasta i Gminy Drohiczyn. Parametry poszczególnych dróg będą określone w projektach technicznych, ponieważ na analizowanych obrębach znajdują się drogi o szerokościach mniejszych od 3,0 m.

 • Potrzeba likwidacji dróg zbędnych do obsługi pól wyniknie po przeprowadzeniu konsultacji z rolnikami na etapie opracowywania projektu ogólnego. W trakcie sporządzania projektu ogólnego należy ustalić z zainteresowanymi rolnikami oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Drohiczyn możliwość poszerzenia w miarę potrzeb istniejących dróg, które w chwili obecnej mają niewystarczającą szerokość pasa drogowego. W tym samym czasie zostanie również ustalona konieczność zaprojektowania dróg do działek, które w chwili obecnej nie posiadają dostępu do drogi o charakterze drogi publicznej.

 • W trakcie scalenia należy zaktualizować i uregulować stan prawny dróg położonych na obszarze objętym scaleniem.

 • Grunty niezbędne na poszerzenie dróg w pierwszej kolejności będą brane ze zlikwidowanych dróg, następnie z gruntów Skarbu Państwa, a w ostatniej kolejności zostaną zabezpieczone z potrąceń uczestników scalenia.

16. W zakresie melioracji wodnych ustalono, że należy:

– Zamierzyć na gruncie istniejące melioracje szczegółowe oraz zaktualizować użytki gruntowe, na których są one położne.

Na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE”, analiza stanu technicznego dróg transportu rolnego, wykazała braki związane z jakością oraz ilością w istniejącej sieci drogowej. W założeniach do projektu scalenia gruntów zakłada się poprawę układu przestrzennego dróg. Poprawa układu komunikacyjnego będzie polegała na budowie i przebudowie dróg, wraz z budową i przebudową przepustów, zjazdów do działek przyległych oraz zaprojektowaniem rowów odwadniających.

Przebudowa dróg istniejących będzie wymagała ich poszerzenia oraz budowy nawierzchni utwardzonej.

Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym nie spowodują pogorszenia warunków środowiskowych.

W ramach prac poscaleniowych związanych z urządzaniem dróg transportu rolnego wystąpi ograniczone do minimum karczowanie zakrzaczeń. Prace te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze i jednocześnie nie będą miały negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska.

Poprawa stanu technicznego sieci dróg dojazdowych do pól przyczyni się do osiągnięcia wymiernych korzyści – obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych przez zmniejszenie zużycia paliwa, ogumienia. Nastąpi obniżenie kosztów i częstotliwości napraw pojazdów, skrócenie czasu dojazdu do pól, a co za tym idzie, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spalinami komunikacyjnymi, oszczędności czasu, sprzętu i przewozu ładunków dzięki zwiększeniu prędkości jazdy. Podniesienie standardu technicznego dróg, spowoduje dostosowanie ich do nowoczesnego sprzętu rolniczego. W wyniku likwidacji stałych i czasowych objazdów nieprzejezdnych odcinków dróg, zmniejszeniu ulegną straty w uprawach.

W celu poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej, na planowanym obiekcie scaleniowym, planuje się budowę zbiornika małej retencji. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przygotowania w projekcie scalenia terenu pod jego budowę (lokalizacja zostanie określona na etapie sporządzania projektu szczegółowego scalenia). Realizacja przedsięwzięcia w zakresie budowy zbiornika małej retencji nie będzie realizowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (zostanie jedynie wydzielony teren pod planowany zbiornik).

Uregulowanie stosunków wodnych pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu wód gruntowych na obszarze scalenia w całym okresie wegetacyjnym, z pewnością przyczyni się do ułatwienia gospodarowania gruntami, znacznie ograniczy zasięg terenów podmokłych, polepszy warunki glebowe i klimatyczne. Zabiegi te, przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności krajobrazu.

W związku z tym, iż w pobliżu analizowanego obiektu nie występują zakłady przemysłowe, nie wyodrębniono stref zagrożenia przemysłowego.

W trakcie planowanych prac scaleniowych, przewiduje się dodatkowe zadrzewienia wzdłuż pasów drogowych, oraz wykonanie rekultywacji gruntów, co będzie miało pozytywny wpływ na istniejące elementy środowiska.

Ponadto zważono, iż:

1. Odnośnie ograniczonej wycinki drzew i krzewów – prace te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze i jednocześnie nie będą miały negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska. Z uwagi na lęgi ptaków ograniczona do minimum wycinka prowadzona będzie poza okresem lęgowym od 15 marca do 31 lipca.

Ilość i skład gatunkowy drzew i krzewów zweryfikowane zostaną na etapie realizacji zagospodarowania poscaleniowego przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę.

2. Poprzez „wykonanie zagospodarowania poscaleniowego” zgodnie z ustawą z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów rozumie się określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na:

a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,

b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

3. Planowane do wybudowania przepusty zostaną zaprojektowane przez uprawnione do tego osoby, które dostosują parametry ww. urządzeń do sytuacji na gruncie oraz obowiązujących przepisów, bezwzględnie uwzględniając wymogi środowiska.

4. Dokładne parametry przepustów zostaną określone na etapie wykonywania dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego przez uprawnione do tego osoby, wyłonione w drodze przetargu na zamówienie publiczne. W chwili obecnej inwestor nie jest w stanie określić ich szczegółowych parametrów.

Cały obiekt scaleniowy “WIERZCHUCA I INNE” zajmuje obszar 1444,6797 ha, 1330 działek ewidencyjnych, w tym:

– grunty obrębu Chrołowice: 420,7528 ha, 423 działki;

– grunty obrębu Chutkowice: 335,6568 ha, 247 działek;

– grunty obrębu Wierzchuca Nadbużna: 228,2965 ha, 169 działek;

– grunty obrębu Putkowice Nadolne: 459,9736 ha, 491 działek;

Założone przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach zagospodarowanych w kierunku produkcji rolniczej, produkcji leśnej, na terenach zajętych pod drogi transportu rolnego, jak również sieci rowów melioracji podstawowej oraz szczegółowej. Tereny te są głównie użytkowane rolniczo i mają stosunkowo niewielki stopnień przekształcenia środowiska przyrodniczego.

Przeprowadzona analiza występujących na przedmiotowym obszarze elementów środowiska pozwoliła stwierdzić, że planowane do realizacji w ramach zabiegu scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego prace, nie spowodują zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Planowane scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne”, nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na terenie gminy Drohiczyn.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, prace scaleniowe nie będą wiązały się z wykorzystaniem zasobów naturalnych: wody, gleby, powierzchni ziemi, tym samym nie spowodują utraty różnorodności biologicznej. Realizacja prac scaleniowych nie naruszy obszarów występowania m.in.:grzybów, zwierząt.

Prace scaleniowe wykonane będą zgodnie z założeniami do projektu scalenia gruntów. Prace geodezyjne pomiarowe związane z założeniem osnowy pomiarowej oraz z pomiarem szczegółów terenowych i wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie wykonane zostaną z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, przy użyciu przyrządów elektronicznych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Podczas przeprowadzania prac scaleniowych, wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego może nastąpić w wyniku przewozu geodetów wykonujących niezbędne pomiary w terenie. Jest to związane z pracą sprzętu technicznego i ruchem pojazdów. Możliwa jest również emisja zanieczyszczeń gazowych, produktów spalania paliw w środkach transportu. W przeprowadzanych pracach ważny jest stan techniczny środków transportu i urządzeń stosowanych do realizacji inwestycji, jak również właściwe zorganizowanie pracy. W trakcie prac na obiekcie scaleniowym, opisane emisje wystąpią w niewielkim stopniu, gdyż do realizacji wymienionych czynności zostanie wykorzystana mała ilość środków transportu i maszyn, o niedużej skali i lokalnym charakterze.

W trakcie prac związanych z realizacją projektu scalenia nie przewiduje się prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, tzn.:

zaopatrzenia w wodę osób prowadzących prace scaleniowe i poscaleniowe,

odprowadzania ścieków.

Na terenie gminy Drohiczyn brak jest obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych. Nie występują również tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.

Na obszarze objętym założeniami nie występuje emisja hałasu o charakterze przemysłowym. Obiekt scaleniowy nie jest objęty monitoringiem klimatu akustycznego.

Największe zagrożenie hałasem wibracjami powstaje zazwyczaj w obrębie działania zakładów przemysłowych i tras komunikacyjnych. Ponieważ na terenie ww. obiektu scaleniowego brak jest dużych zakładów przemysłowych, zagrożenie hałasem oraz wibracjami z tego typu działalności nie występuje.

Przez teren obiektu „WIERZCHUCA I INNE” nie przebiega droga krajowa ani wojewódzka, mogąca być znacznym źródłem hałasu. Na obszarze objętym opracowaniem występują jedynie drogi gminne oraz jedna droga powiatowa, która pełni w znacznym stopniu funkcję drogi transportu rolnego.

W związku z rolno – leśnym charakterem terenu oraz związaną z tym specyfikacją występowania hałasu, którego źródłem są ruch i praca maszyn rolniczych (emisja występująca okresowo, przede wszystkim w porze dziennej) sprawia, że dopuszczalne poziomy hałasu będą dotrzymane w środowisku w pobliżu terenów zabudowanych. Tereny zielone, leśne, a także obszary pól i łąk, tereny komunikacyjne, nie podlegają ochronie akustycznej.

W trakcie przeprowadzania zamierzonych prac scaleniowych i poscaleniowych, na analizowanym obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębów ewidencyjnych Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn nie będą wprowadzane do środowiska substancje lub też energia, niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska. Również nie wystąpi emisja wibracji oraz promieniowania, nie powstanie pole elektromagnetyczne oraz inne zakłócenia. Zgodnie z powyższym, realizacja prac w tym zakresie nie będzie wpływała negatywnie na stan środowiska obiektu.

Położenie działek powstałych w wyniku scalenia gruntów dostosowane będzie w miarę możliwości tak, aby nie zakłócić grawitacyjnego spływu wód. Zabieg urządzeniowo – rolny planowany na obiekcie, nie wpłynie na pogorszenie stanu czystości wód na tym obszarze.

Planując scalenie gruntów zachodzi potrzeba poprawienia stanu technicznego dróg już istniejących, jak również zaprojektowania nowych dróg w taki sposób, aby każda nowo powstała działka miała dostęp do drogi publicznej. Procesem towarzyszącym będzie również likwidacja dróg zbędnych. Poprawienie stanu jakości dróg, zapewni lepszy dojazd z zabudowań do kompleksów rolnych i leśnych – obniżone zostaną koszty eksploatacji pojazdów oraz maszyn rolniczych, a co za tym idzie nastąpi zmniejszenie zużycia paliwa, ogumienia, częstotliwości napraw. Powstaną oszczędności na kosztach przewozu wynikające z nominalnej ładowności pojazdów. Znacznemu zmniejszeniu ulegnie ilości emitowanych spalin przez maszyny rolnicze.

Powstałe drogi będą dostosowane do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych. Budowa dróg przyczyni się także do zmniejszenia strat w uprawach (likwidacja stałych lub czasowych objazdów nieprzejezdnych odcinków dróg), zwiększenia intensywności produkcji rolnej na terenach trudno dostępnych. Zabiegi związane z kształtowaniem dróg nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

Projektowane w planowanym scaleniu gruntów – kształtowanie struktury gospodarstw rolnych i rozłóg wpłyną na poprawę warunków przyrodniczych. Granice nowo wydzielonych działek zostaną w miarę możliwości dostosowane do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu nie powodując tym samym zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Prace kameralne niezbędne w procesie scalenia gruntów, w większości będą wykonywane w siedzibie WBG w Białymstoku i tym samym nie będą miały wpływu na środowisko. Natomiast niezbędne prace pomiarowe związane z kontrolą terenową użytków, założeniem osmowy pomiarowej oraz określeniem położenia szczegółów terenowych, wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie wykonane zostaną przy pomocy zastosowania nowoczesnej technologii, całkowicie bezpiecznej dla środowiska. Są to nadajniki GPS, dalmierze elektroniczne oraz BSP. W trakcie prowadzenia prac scaleniowych, nie będzie miało miejsca istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, wprowadzenie do środowiska substancji. Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na swój charakter, nie będzie wpływała na zmiany klimatu. Przy uwzględnieniu stosowanych technologii, z uwzględnieniem zmiany klimatu, ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych praktycznie nie występuje.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie,

Prace wykonywane przez geodetów podczas scalenia gruntów praktycznie nie spowodują wytworzenia znaczących odpadów. Nie będzie miało miejsce wprowadzenie do środowiska substancji lub energii, nie nastąpi emisja wibracji oraz promieniowania, w tym jonizującego. Nie powstanie pole elektromagnetyczne ani inne zakłócenia. Nie będzie to zatem miało negatywnego wpływu na środowisko.

Planowanie scalenie gruntów nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko, wręcz przeciwnie pozytywnie wpłynie na poprawę warunków przyrodniczych oraz warunków gospodarowania w rolnictwie.

Powiększenie powierzchni gospodarstw, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych, a także zmniejszenie ilości działek o szerokości do 20 m, założone w planowanym scaleniu gruntów, spowoduje osiągnięcie następujących korzyści w lokalnym środowisku:

poprawę rozłogu gospodarstw poprzez zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach,

likwidację szachownicy gruntów i działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej, a tym samym dostosowanie granic nowo powstałych działek do systemu melioracji wodnych, rzeźby terenu,

wydzielenie gruntów ekwiwalentnych w niewielkiej odległości od siedziby gospodarstwa,

zapewnienie każdej nowo powstałej działce dostępu do drogi publicznej,

wydzielenie różniczanom gruntów ekwiwalentnych w pobliżu miejsca ich zamieszkania,

uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności.

Wpływ na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, będą miały również złożone wnioski uczestników scalenia, dotyczące zarówno przyznania gruntów na powiększenie gospodarstwa jak i zmniejszania obszaru gospodarstwa.

Projekt scalenia gruntów obiektu „WIERZCHUCA I INNE”, w zakresie obrębów ewidencyjnych Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn, nie zakłada istotnej zmiany obecnie istniejącej struktury obszarowej gospodarstw, nie planuje się tworzenia jednostek wielkoobszarowych o dużej koncentracji produkcji. Nie przewiduje się zatem, zakłócenia równowagi w przyrodzie oraz zmniejszenia bioróżnorodności środowiska. Korzystna konfiguracja rozłogu zmniejszy koszty wszelkich prac transportowych (wywóz obornika, zwózka ziemiopłodów, dojazdy maszyn oraz narzędzi, dowóz lub dojście pracowników do pracy, itp.), co jednocześnie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości spalin wytwarzanych przez maszyny rolnicze. Znacznemu usprawnieniu ulegną również prace związane z gospodarką leśną.

Nowo projektowany rozłóg gospodarstw będzie miał pozytywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu. Nie spowoduje naruszenia obszarów o wartościach historyczno – kulturowych oraz krajobrazowych.

W celu ograniczenia lub kompensacji negatywnego oddziaływania projektu uwzględnić należy następujące działania:

Etap realizacji:

– Prace należy prowadzić poprzez oszczędne korzystanie z terenu z zapewnieniem ochrony jego naturalnego ukształtowania i stosunków wodnych.

– Dopuszczalne jest tylko krótkotrwałe i o charakterze lokalnym negatywne oddziaływanie na środowisko wyłącznie podczas budowy i rozbudowy sieci drogowej oraz budowy urządzeń wodnych.

– W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty posiadające cechy zabytkowe podlegające ochronie prawnej należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby ochrony zabytków.

– W trakcie prowadzenia robót ziemnych – wykopów na gruntach rolnych, zdjąć warstwę próchniczą gleby i ponownie wbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób, by uzyskać pierwotną strukturę gleby.

– Przy prowadzeniu prac dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych (drzew i krzewów) wyłącznie w zakresie koniecznym na terenie inwestycji oraz na terenie przyległym.

– W przypadku sąsiedztwa drzew, roboty należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych, w bezpośrednim zasięgu koron nie lokalizować dróg dojazdowych. Wokół każdego zagrożonego drzewa wydzielać strefy bezpieczeństwa.

– Zadrzewienia i zakrzaczenia pasów dróg rolnych oraz zalesienia gruntów należy planować i wykonać zgodnie z przepisami szczegółowymi.

– W celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z występującym uzbrojeniem terenu w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić uzgodnienia z dysponentami tych sieci.

– Prace prowadzić w sposób zapewniający zachowanie norm dotyczących emisji hałasu i wibracji.

– Prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej.

– Materiały potrzebne do budowy gromadzić w jednym miejscu wskazanym przez Inwestora.

– Nie doprowadzać do niekontrolowanego wycieku paliwa i oleju z maszyn, urządzeń i samochodów w czasie realizacji inwestycji.

– Uwzględnić zalecenia jednostek uzgadniających.

Etap eksploatacji:

1. Należy zapewnić płynność ruchu pojazdów w przebiegu całej drogi ze szczególnym uwzględnieniem rejonów bliskiej zabudowy mieszkaniowej.

2. Na drogach należy zapewnić prowadzenie bieżących prac porządkowych przez odpowiednie służby.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Podczas prac związanych ze scaleniem gruntów, nastąpi niewielki wzrost emisji zanieczyszczenia powietrza i hałasu związanego z przewozem geodetów oraz pracą maszyn przy doprowadzeniu powstałych w trakcie scalenia dróg do przejezdności. Emisja ta będzie nieciągła, krótkotrwała, o małym zasięgu. Nie nastąpi zatem zagrożenie dla zdrowia ludzi wynikające z emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, hałasu.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie obiektu scaleniowego znajdują się liczne zbiorniki wody, które są starorzeczami rzeki Bug.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie

Nie występują.

c) obszary górskie lub leśne,

Na terenie objętym scaleniem nie występują obszary górskie. Występują obszary leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Nie występują.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu, Obszar Natura 2000 PLB 140001 Dolina Dolnego Bugu, Obszar Natura 2000 PLH 140011 Ostoja Nadbużańska.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Nie występują.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Obiekty wpisane do rejestru zabytków (archeologiczne i budowlane).

h) gęstość zaludnienia,

Na analizowanym terenie gęstość zaludnienia przedstawia się następująco:

 • Chrołowice: 15 osób na km ²

 • Chutkowice: 21,8 osób na km ²

 • Putkowice Nadolne: 26,6 osób na km ²

 • Wierzchuca Nadbużna: 5,3 osób na km ²

i) obszary przylegające do jezior,

Nie występują.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Nie występują.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Teren Gminy Drohiczyn nie znajduje się w obrębie żadnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Na terenie analizowanego obiektu „Wierzchuca i inne” nie występują strefy ochronne ujęć wód.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Zasięg ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do obszaru, na którym się ono znajduje.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

W przypadku wymienionego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Realizacja przedsięwzięcia w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. Nie będzie miała wpływu na zwiększenie poboru wody z wodociągu, obciążenie kanalizacji sanitarnej, czy poboru energii elektrycznej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, a jego realizacja będzie miała charakter krótkotrwały, nieciągły i odwracalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Planowane scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne”, nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na terenie gminy Drohiczyn.

g) możliwość ograniczenia oddziaływania,

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia scalenia gruntów będzie miało zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Starosta Siemiatycki stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów obiektu „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn.

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz ww. opiniami, Starosta Siemiatycki Postanowieniem z dnia 25.11.2021 r. Nr GG.661.7.27.2021 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn, o czym poinformował wszystkie strony tego postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu postanowienia, które zostało podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, a także na tablicach ogłoszeń we wsiach Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki na okres 14 dni.

Następnie zawiadomieniem z dnia 23.12.2021 r. Nr GG.661.7.28.2021 o zakończeniu postępowania Starosta Siemiatycki poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „WIERZCHUCA I INNE” w zakresie obrębu ewidencyjnego: Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna, gm. Drohiczyn, a także o możliwości zapoznania ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi sprawy oraz zgłaszania swoich uwag do 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Ww. zawiadomienie o zakończeniu postępowania zamieszczone zostało na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, a także na tablicach ogłoszeń we wsiach Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca Nadbużna gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki na okres 14 dni.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą przedsięwzięcia, brakiem powiązania z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, stwierdzono, że niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.2021.2373 ze zm.) decyzję tą dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Wniosek winien być złożony do właściwego organu nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2021.1923 ze zm.) wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk

Załączniki:

1. – Karta informacyjna przedsięwzięcia (Ze względu na obszerność dokumentu ww. załącznik jest dostępny do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, mieszczącej się przy ul. Leg. Piłsudskiego 3 w Siemiatyczach, pok. 118.)

2. – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

 2. a/a.

Do wiadomości:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

  2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

  3. Wojewoda Podlaski

Obwieszczenie o niniejszej decyzji zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

 2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

 3. Na tablicy ogłoszeń we wsi Chrołowice

 4. Na tablicy ogłoszeń we wsi Chutkowice

 5. Na tablicy ogłoszeń we wsi Putkowice Nadolne

 6. Na tablicy ogłoszeń we wsi Wierzchuca Nadbużna

 7. BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach