Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE”

Siemiatycze, 2022-02-14

GG.661.1.5.2018.2019.2020.2021.2022

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE” w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: 0001 Siemiatycze, 0002 Siemiatycze i jednostka ewidencyjna Siemiatycze obszar wiejski, obręb 0003 Baciki Dalsze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie Starosta Siemiatycki przedstawia harmonogram spotkań z uczestnikami scalenia w celu indywidualnego zapoznania uczestników scalenia z projektem wstępnym szkicu rozmieszczenia projektowanych działek oraz zebranie oświadczeń w sprawie projektu wstępnego.

Zebranie odbędzie się dnia 14 marca 2022 r. o godzinie 10:00

w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach pok. 119

Podczas zebrania zostaną dokonane następujące czynności:

 1. Zapoznanie uczestników postępowania scaleniowego ze wstępnym projektem scalenia

 2. Omówienie zmian w projekcie ogólnym

Ponadto:

– 14 marca 2022 r. po zebraniu do godziny 15:30

– 15-18 marca 2022 r. w godzinach 07:30 – 15:30 geodeta – projektant scalenia będzie zbierał oświadczenia uczestników scalenia w sprawie projektu wstępnego.

W toku czynności zapoznania ze wstępnym projektem scalenia gruntów geodeta będzie indywidualnie informował uczestników scalenia o usytuowaniu działek, wydzielonych im ekwiwalentach zamiennych, w związku z powyższym oraz mając na uwadze bardzo ważny charakter spraw uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniach.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk

Otrzymują:

 1. Strony postępowania – zgodnie z art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

  (Dz. U.2021.1912 t.j.)

 2. Urząd Miasta Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 3. Urząd Gminy Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 4. Sołtys wsi Baciki Dalsze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 5. Zarząd Wspólnoty Leśno Gruntowej „Dębitka i inne”

 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

 7. a/a.

DO POBRANIA: PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA