Oświadczenie Starosty Siemiatyckiego w sprawie doniesień medialnych odnośnie pomocy uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Siemiatyckiego

W związku z zaistniałym zamieszaniem medialnym wyjaśniam iż:

w dniu 27 lutego Wojewoda Podlaski decyzją ZD-I.6333.38.2022.RK „Polecił Staroście Siemiatyckiemu z dniem 27 lutego 2022 roku do odwołania: „organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej opieki medycznej, w tym psychologicznej”.

W związku z tym, zarządzeniem z 28 lutego 2022 roku powołany został powiatowy zespół do spraw organizacji doraźnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

Natomiast w celu ujednolicenia przepływu informacji zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podlaskim, w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 8.40 (drogą elektroniczną ePUAP) wystąpiłem do wszystkich Burmistrzów i Wójtów z powiatu siemiatyckiego z pismem ( w tym do Burmistrza Miasta Siemiatycze), w który poinformowałem o zasadach postępowania w przypadku zgłaszania się uchodźców do poszczególnych urzędów miast i gmin – cyt. „Konieczne jest niezwłoczne nawiązanie kontaktu z Pełnomocnikiem Starosty Siemiatyckiego ds. Obronności oraz Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami”.

Informacja taka została przekazana Burmistrzom i Wójtom w celu sprawnego umieszczania uchodźców w przygotowanych przez powiat miejscach doraźnego zakwaterowania.

Natomiast służby Wojewody Podlaskiego w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 10.08. przekazały polecenie Wojewody do poszczególnych Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu (w tym do Burmistrza Miasta Siemiatycze), z którego wynikają zobowiązania dla samorządów gminnych odnośnie organizacji doraźnych miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, na terenie poszczególnych miast i gmin, o czym nie został poinformowany Starosta Siemiatycki.

Powiatowy zespół powołany przystąpił do pracy już 28 lutego, zapewniając w tym dniu ponad 50 miejsc dla zakwaterowania. Na dziś (4 marca 2022 roku) zabezpieczył miejsca na terenie powiatu dla około 400 uchodźców z terenu Ukrainy.

Na dzień 4 marca 2022 roku, Starosta Siemiatycki w doraźnych miejscach zakwaterowania zakwaterował 36 uchodźców z tereny Ukrainy i jest gotowy do przyjęcia kolejnych osób.

Z raportów przekazanych przez gminy wynika, iż w miejscach doraźnego zakwaterowania, za które odpowiadają poszczególni Burmistrzowie i Wójtowie nie zakwaterowano do dnia dzisiejszego żadnej osoby.

Ponadto objęliśmy opieką kilka rodzin z Ukrainy przebywających w domach i mieszkaniach prywatnych (dostawa żywności, środków higienicznych, środków opatrunkowych itd.).

W związku z licznymi monitami i pojawiającymi się komentarzami w przestrzeni publicznej ocenę zaistniałej sytuacji pozostawiam Mieszkańcom Powiatu Siemiatyckiego.

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji, zapewniam iż jestem otwarty na wszelką współpracę w zakresie zapewnienia jak najlepszych warunków pobytu i opieki uchodźcom z Ukrainy przybywających na teren naszego powiatu.

Starosta Siemiatycki

Marek Bobel

Potwierdzenie daty i godziny przesłania pisma Starosty Siemiatyckiego z dnia 2 marca 2022 roku

do Urzędu Miasta Siemiatycze (Burmistrza Miasta Siemiatycze)

– data doręczenia 2 marca 2022 roku godz. 8.40

Potwierdzenie daty wysłania pisma przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

do Urzędu Miasta Siemiatycze (Burmistrza Miasta Siemiatycze)

– data wysłania 2 marca 2022 roku godz. 10.08.


Centralny magazyn wojewódzki w Białymstoku przyjmuje pakiety darów zebranych wcześniej przez organizacje i samorządy w centrach powiatowych (na paletach). Możliwość przekazania darów po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/pomagamukrainie?fbclid=IwAR01XP9v5VeR9XrLFY3AlruRZ-AZL-ll80ACEuK-c2MP1RaHYyQuzCABik4