Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

przetarg ogłoszenie

Siemiatycze 06-04-2022 r.

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 11 ust.1, art. 37 ust.1, art. 38, w związku z art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm./ oraz §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2213/

Starosta Siemiatycki

O G Ł A S Z A

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie
gm. Siemiatycze,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod.: 62/5, 62/7, 62/9
o łącznej powierzchni 0,9100 ha,
posiadająca urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25 października 2000 /Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r., poz.468 ze zm./ nieruchomość jest zapisana pod symbolem 13P – tereny o podstawowym znaczeniu pod działalność produkcyjną, gospodarczą i usługową, a w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło i usługi komercyjne.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie Nr 71/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Informacją o zbyciu i cenie nieruchomości jest Zarządzenie Starosty Siemiatyckiego Nr 29/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu o ok. 30% ceny wywoławczej w stosunku do I przetargu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25 lutego 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 000,00 zł netto + VAT

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku o godzinie 9ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3 w sali nr 119.

Ustalone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść najpóźniej do dnia
9 maja 2022 roku
przelewem w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Starosta Siemiatycki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach, a także na:

Starosta Siemiatycki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 107 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.:
85 65 66 549.

STAROSTA

mgr Marek Bobel