Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

SIEMIATYCZE 2022.11.17

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

  • 317/52 o pow. 0,6719 ha, 317/53 o pow. 0,7131 ha, 317/54 o pow. 0,7643 ha, 317/55 o pow. 0,8029 ha i 317/56 o pow. 0,5591 ha, cena wywoławcza wynosi – 1 044 500,00 zł netto + VAT

Działki sąsiadują ze sobą, tworząc jeden obszar który posiada kształt nieforemnego wieloboku, lekko wydłużony, jednakże dogodny do zagospodarowania i zabudowy. Po stronie północno – zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega droga powiatowa, która łączy się po stronie południowo – zachodniej z drogą wojewódzką, z pasem drogowym której nieruchomość również sąsiaduje, jednakże nie ma ona możliwości urządzenia wjazdu od tej strony. Po stronie północno – wschodniej przebiega droga lokalna nieurządzona odchodząca od ww. drogi powiatowej, którą odbywać się ma dojazd do działek położonych w głębi od drogi powiatowej. Wzdłuż południowo – wschodniej granicy przebiega rów. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny wolne, niezabudowane oraz nieruchomość zabudowana i zagospodarowana o funkcji komercyjnej. Nieruchomość posiada stosunkowo płaski teren z lekkim nachyleniem w kierunku południowym. Dojazd od strony drogi powiatowej poprzez drogę wewnętrzną (krótki odcinek). Dostępne media: wzdłuż drogi powiatowej przebiega sieć elektryczna wg mapy zasadniczej częściowo w granicach działki. Po stronie północnej dostępna jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa. Z racji wybudowania gazociągu wysokiego ciśnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej na przedmiotowych działkach będą wynikały ograniczenia w zabudowie ze względu na strefy ochronne.

W związku z wybudowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia Polska – Litwa, wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającego przez m in. działkę o nr geod. 317/52
o pow. 0,6719 ha, 317/53 o pow. 0,7131 ha, 317/54 o pow. 0,7643 ha, 317/55 o pow. 0,8029 ha i 317/56 o pow. 0,5591 ha, służebności/odszkodowania z tego tytułu przysługiwać będą Powiatowi Siemiatyckiemu.

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają urządzoną KW Nr BI3P/00026714/2. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25 października 2000 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2010 r., poz. 468 z późń. zm.), oraz zmiany ww. planu wynikającej z Uchwały Nr XXIV/137/10 Rady Gminy Siemiatycze z 23 kwietnia 2010 r. , w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

  • działka o nr geod. 317/52 leży w terenie oznaczonym symbolami: 2KD-L – Tereny dróg lokalnych o powierzchni 25 m2, P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki o powierzchni 6696 m2. Na działce znajduje się dodatkowo projektowany wodociąg, gazociąg wysokiego ciśnienia oraz kanał sanitarny grawitacyjny projektowany.

  • działka o nr geod. 317/53 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki.

  • działka o nr geod. 317/54 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki.

  • działka o nr geod. 317/55 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki. Na działce dodatkowo znajduje się projektowana linia elektroenergetyczna SN 15 kV.

  • działka o nr geod. 317/56 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki.

Dojazd do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności drogowej na działce o nr geod. 317/59. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia jej gestorom sieci.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 127/737/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Dla przedmiotowych nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jednocześnie na ww. terenach istnieje obowiązek przestrzegania przez przedsiębiorców Regulaminu strefy. Link do strony: https://www.ssse.com.pl/o-ssse/do-pobrania/regulamin.html. Działający w strefie przedsiębiorcy zobowiązani są do składania sprawozdań kwartalnych dotyczących poziomu zatrudnienia oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki,

zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 23 stycznia 2023 roku.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro,
w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz.: 9:00

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

WICESTAROSTA

Sylwester Zgierun