Powiat Siemiatycki podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON

grafika dostępny samorząd powiat siemiatycki

logotypy dostępny powiat

Powiat Siemiatycki podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej usług publicznych świadczonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, a tym samym spełnienie minimalnych wymogów dostępności określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach przedsięwzięcia grantowego zaplanowano m.in:

  • zakup oznakowania dla lepszego poruszania się po budynku Starostwa dla osób z niepełnosprawnościami wzroku(tabliczki na drzwi z informacją brajlowską, piktogramy informacyjne, nakładki na schody o fakturze antypoślizgowej, konstrastowe naklejki informujące o pierwszym i ostatnim stopniu, nakładki na poręcze w alfabecie Braille’a),
  • zakup i montaż dwóch pętli indukcyjnych,
  • zakup i montaż planów tyflograficznych do umieszczenia na parterze, I piętrze i II piętrze budynku głównego,
  • dostosowanie aplikacji mobilnej “Poznajcie Podlasie” wraz z jej stroną internetową do standardów WCAG 2.1,

Całkowita wartość projektu wynosi 99 649,00 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 83 984,17 zł, środki z dotacji celowej wynoszą 15 664,83 zł.


zł.

dostepny samorząd plakat