Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

przetarg odwołanie grafika

SIEMIATYCZE 2023.01.25

INFORMACJA O ODWOŁANIU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 27.01.2023 R.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz
w związku z zapisem o prawie odwołania przetargu umieszczonym w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 17.11.2022 r., Zarząd Powiatu Siemiatyckiego informuje, że odwołuje ustalony na dzień 27 listopada 2023 r. na godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

  • 317/52 o pow. 0,6719 ha, 317/53 o pow. 0,7131 ha, 317/54 o pow. 0,7643 ha, 317/55 o pow. 0,8029 ha i 317/56 o pow. 0,5591 ha, cena wywoławcza – 1 044 500,00 zł netto + VAT

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają urządzoną KW Nr BI3P/00026714/2. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25 października 2000 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2010 r., poz. 468 z późń. zm.), oraz zmiany ww. planu wynikającej z Uchwały Nr XXIV/137/10 Rady Gminy Siemiatycze z 23 kwietnia 2010 r. , w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

  • działka o nr geod. 317/52 leży w terenie oznaczonym symbolami: 2KD-L – Tereny dróg lokalnych o powierzchni 25 m2, P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki o powierzchni 6696 m2. Na działce znajduje się dodatkowo projektowany wodociąg, gazociąg wysokiego ciśnienia oraz kanał sanitarny grawitacyjny projektowany.

  • działka o nr geod. 317/53 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki.

  • działka o nr geod. 317/54 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki.

  • działka o nr geod. 317/55 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki. Na działce dodatkowo znajduje się projektowana linia elektroenergetyczna SN 15 kV.

  • działka o nr geod. 317/56 leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki.

Powodem odwołania są nowe okoliczności związane z polityką inwestycyjną i prawidłową gospodarką w zakresie przedmiotowych nieruchomości.

Osobom/podmiotom, które wpłaciły wadium na przedmiotowy przetarg zostanie ono zwrócone niezwłocznie, na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

W przypadku zmiany decyzji dotyczącej ww. działek czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości
w odrębnym ogłoszeniu.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz zostanie opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: http://siemiatycze.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach pod adresem: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

STAROSTA

mgr Marek Bobel