Zarządzenie Starosty Siemiatyckiego w sprawie wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach

zarządzenie w sprawie wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach

Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Siemiatyckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu siemiatyckiego w obrębach ewidencyjnych: Moszczona Królewska, Niemirów, Mętna – gmina Mielnik.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 roku poz. 672 z późn. zm.) oraz w związku z wnioskiem Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak sprawy: ZG.7101.1.2023

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zarządza się wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczących ograniczenia populacji organizmów szkodliwych – imago chrabąszcza majowego i kasztanowca na obszarze niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych:
Lp. Obręb ewidencyjny Gmina Powierzchnia zabiegu (ha)
1. Moszczona Królewska Mielnik 4,9 ha
2. Niemirów 98,6 ha
3. Mętna 27 ha
  1. Właściciele lasów położonych w obrębach ewidencyjnych przedstawionych pkt 1 mają obowiązek znoszenia zabiegów zwalczających i ochronnych.

§ 2.

  1. Wykonanie zabiegów zwalczających w formie ratowniczego zabiegu agrolotniczego nastąpi w terminie od dnia 1 do 31 maja 2023 r.
  2. Do zwalczania owadów zastosowany zostanie środek owadobójczy Mospilan 20 SP.
  3. Zabieg należy wykonać przy zachowaniu warunków stosowania środków ochrony roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 516).

§3

Wszystkie koszty związane z wykonaniem zabiegów zwalczających na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Gminy Mielnik, obręb ewidencyjny: Moszczona Królewska, Niemirów, Mętna poniesie Nadleśnictwo Nurzec.

§4

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, Nadleśnictwa Nurzec oraz Gminy Mielnik, na stronie internetowej: www.siemiatycze.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl), Nadleśnictwa Nurzec i Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectw: Moszczona Królewska, Niemirów i Mętna.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA mgr Marek Bobel