Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich

GRAFIKA ZAPYTANIE OFERTOWE KAPLICZKA MIŁKOWICE

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Siemiatycki udostępnia postępowanie zakupowe Fundacji Imienia Własnego z Warszawy na “Ostatni etap prac restauratorskich przy kapliczce słupowej (XVIII w.) na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach”.

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundacja Imienia Własnego

ul. Barska 29

02-315 Warszawa

 1. Tryb udzielania zamówienia:

  1. Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) Ostatni etap prac restauratorskich przy kapliczce słupowej (XVIII w.) na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Powiat Siemiatycki.

  2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.

  3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.

  6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

  7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

  9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

  10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ostatniego etap prac restauratorskich przy zabytku nieruchomym: kapliczce słupowej (XVIII w.) na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach, w ramach których wykonane mają zostać następujące czynności:

 1. Osuszanie zawilgoconych murów.

 2. Wykonanie blokady hydrofobowej.

 3. Renowacja elementów zewnętrznych kapliczki.

  1. Usunięcie zdegradowanych i wysoko zasolonych partii tynków, cementowych uzupełnień oraz wtórnych warstw farby wraz z usunięciem uproszczonych fragmentów tynków, w celu odtworzenia oryginalnych profili,

  2. Oczyszczenie odsłoniętego lica muru ceglanego,

  3. Dezynfekcja powierzchni lica ceglanego oraz odsłoniętych spodnich partii tynków preparatem biobójczym,

  4. Usunięcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug (do głębokości 2 cm) oraz cegieł,

  5. Uzupełnienie ubytków cegieł w wątku muru, wypełnienie wydłutowanych spoin zaprawą wapienno – piaskową,

  6. Uzupełnienie tynków gładkich tynkami mineralnymi, wapienno – piaskowymi w następującej kolejności:

a) partie muru długotrwale zawilgoconego: o wysokiej chłonności i niewielkiej wytrzymałości (strefa cokołowa) tynk wapienno – cementowy.

b) partie muru dobrze zachowanego powyżej strefy zawilgocenia: tynk tradycyjny wapienno – piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach i kruszywie.

  1. Odtworzenie profili tynkiem wapienno – piaskowym przy zastosowaniu tradycyjnych sztukatorskich robót ciągnionych.

  2. Wykończenie tynków paroprzepuszczalną farbą krzemianową.

4.1. Warunki wykonywania prac

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z uzyskanym przez Zamawiającego projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac oraz z uwzględnieniem dokumentacji powykonawczej wykonanej przez wykonawcę I etapu prac.

Kopia projektu budowlanego (wyciąg) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji na żądanie zainteresowanych w trybie zdalnym.

Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

Prace muszą zostać wykonane w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości stacjonarnej realizacji prac poprzez zastosowanie stosownych zabezpieczeń – nie ma możliwości przewiezienia obiektu do pracowni.

Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)

  1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 projekty konserwatorskie lub restauratorskie dotyczące obiektów kamiennych lub murowanych wpisanych do rejestru zabytków.

  1. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

5.2.1. osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), przy czym wskazywana osoba musi posiadać specjalizację w konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury,

5.2.2. osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi zgodnie z art. 37a. ww. Ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:

  1. w zakresie określonym w podpunkcie 5.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.),

  2. w zakresie określonym w podpunkcie 5.2. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 5 powyżej, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 1. Dane kontaktowe dla oferentów:

e-mail: zarzad@imie-wlasne.pl

 1. Sposób i termin złożenia oferty

Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Fundacji (po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu), listownie lub elektronicznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. do godz. 10.

– na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1

– lub pocztą elektroniczną na adres: zarzad@imie-wlasne.pl

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku ofert elektronicznych wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany.

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia (dotyczy również ofert złożonych w formie elektronicznej).

 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 5 powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 6 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

W przypadku, gdy co najmniej dwu oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

DO POBRANIA:

 1. Załącznik nr 1 – kopia projektu budowlanego
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy