Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze – Stacja

tablica informacyjna dotycząca Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze - Stacja

tablica informacyjna dotycząca Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze - Stacja

Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze – Stacja”

DOFINANSOWANIE: 2 776 518,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 627 530,00 zł

Zadanie jest dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi o długości  4,670 km  w tym:

1.roboty przygotowawcze,

– rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 80 cm

2. odwodnienie korpusu drogowego,

regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienek i przykanalików,

– wykonanie przepustu z rur HDPE (PEHD ) Ø 80 cm i umocnienie wlotu i wylotu brukowcem ( kamieniem polnym )

3. podbudowy,

– podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30,

– oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie,

wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej grubość 4 cm,

– wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną o grubości 5 cm ,

4. nawierzchnie,

– wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej grubość 4 cm,

5. frezowanie,

6.roboty wykończeniowe,

ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie warstwą grubości 5 cm,

– uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183. Umowa została podpisana 05 września 2023r. Termin realizacji robót budowlanych: do 05 czerwca 2024r.