Zawiadomienie Starosty Siemiatyckiego o przyjęciu “Programu ochrony środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2024 – 2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadomienie starosty

STAROSTA SIEMIATYCKI

17-300 Siemiatycze

ul .Leg. Piłsudskiego 3

tel. 85 65 66500 fax 65 66 501

Siemiatycze, dnia 28.06.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego informuje, że uchwałą Nr III/20/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. Rady Powiatu Siemiatyckiego został przyjęty „Program ochrony środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2024 – 2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z wyżej wymienionym dokumentem, prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 cytowanej ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w Wydziale Budownictwa

Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa w pokoju nr 216 w godzinach 7:30-15:30.

Ponadto dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach pod adresem: https://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/gosp_pow/ochrona_rodowiska/

STAROSTA

mgr inż. Mariusz Piotr Cieślik

Informację zamieszcza się :

  1. BIP
  2. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
  3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
  4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze.