Informacje ogólne:

Inicjatywa lokalna jest formą realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego we współpracy z jej mieszkańcami.

 1. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
 2. Wnioski o realizację zadania publicznego mogą dotyczyć:

  a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,

  b) działalności charytatywnej,

  c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  e) edukacji, oświaty i wychowania,

  f) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

  g) promocji i organizacji wolontariatu.

 3. Wniosek o realizację zadania inwestycyjnego obejmujący w szczególności budowę, rozbudowę lub remont, modernizację dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury może być realizowany na terenie, do którego jednostka samorządu terytorialnego ma tytuł prawny.
 4. Do złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej mają prawo:

  a) mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio,

  b) mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

Złożenie dokumentów: Punkt Obsługi Klienta, tel. 85 65 66 507, powiat@siemiatycze.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. a) w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez mieszkańców: czytelnie podpisane oświadczenie o przystąpieniu wnioskodawców do realizacji zadania (z podaniem imion, nazwisk, adresów) ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania,

  b) w przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych podmiotów: statut oraz aktualny odpis z KSR lub dokument potwierdzający wpis do innego rejestru (określający status prawny, siedzibę, osoby uprawnione do reprezentacji) wraz z listą mieszkańców (z czytelnymi podpisami oraz adresami), w imieniu których wniosek jest składany.

 3. oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych na realizację zadania, o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
 4. dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, wykaz materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, jeżeli są wymagane do realizacji projektu.

Wysokość opłaty: brak opłat

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXIII/227/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tryb odwoławczy: brak

Uchwała Rady Powiatu

Formularz wniosku

Tryb i kryteria oceny wniosków

Karta oceny wniosku