Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwracamy się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

– Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?
– Czy Państwa organizacja nie prowadzi / prowadzi* działalności w zakresie gier losowych

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 29 stycznia 2024r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, tel. 85 65 66 526, e-mail: promocja@siemiatycze.pl

adres do doręczeń:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze