Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest redukcja energochłonności i emisyjności budynków użyteczności publicznej w powiecie siemiatyckim poprzez znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii pierwotnej oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Drugim ważnym celem będzie podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty:

1.Podwyższenie standardu technicznego starego budynku szkoły oraz obniżenie kosztów jego użytkowania oraz konserwacji.

2.Podwyższenie standardu technicznego starego budynku szkoły oraz obniżenie kosztów jego użytkowania oraz konserwacji. W wyniku znacznego ograniczenia strat energii cieplnej oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w wytwarzaniu i zarządzaniu energią, znacząco spadną koszty ogrzewania budynku (zgodnie z pkt.2. Karta audytu energetycznego budynku, ppkt. 6). Wpłynie to bardzo korzystnie na kondycję finansową jednostki zarządzającej budynkiem.

3.Podwyższenie komfortu nauki, pracy i przebywania w starym budynku Zespołu Szkół. Komfort przebywania w niedogrzanych lub przegrzanych pomieszczeniach jest bardzo niski. Poprzez realizację przedsięwzięcia, wszystkie pomieszczenia będą równomiernie ogrzewane, co z pewnością przełoży się na wydajność pracy i nauki osób przebywających na co dzień w budynku szkoły (łącznie 450 osób).

4.Poprawa stanu środowiska naturalnego. Rezultatem projektu jest znaczne zmniejszenie energochłonności starego budynku szkoły (roczne łączne zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków wyniesie 76,04%), co znacząco zredukuje emisję szkodliwych gazów do atmosfery (zmniejszenie emisji CO2 o 59%).

5.Edukacja użytkowników budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz społeczności lokalnej w zakresie możliwości ograniczenia kosztów eksploatacji budynku poprzez głęboką termomodernizację.

6.Zmniejszenie skali zjawiska jakim jest ubóstwo energetyczne. Tak znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach stanowi ważny element lokalnej strategii przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Projekt może stanowić wzorzec w jaki sposób sektor budownictwa może istotnie zmniejszyć konsumpcję energii w skali makro.

Wartość projektu:

2 021 402,22 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 

1 070 206,84 zł.