Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest redukcja energochonności i emisyjności budynków użyteczności publicznej w powiecie siemiatyckim poprzez znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii pierwotnej oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Drugim ważnym celem bęzie podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w zakresie oszczęności gospodarowania energią oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty:

Termomodernizacja umożliwi osiągnięcie wielu wymiernych korzyści:

– Podwyższenie standardu technicznego budynku administracyjnego Starostwa oraz obniżenie kosztów jego użytkowania oraz konserwacji. W wyniku znacznego ograniczenia strat energii ciepinej oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w wytwarzaniu i zarządzaniu energią, znacząco spadną koszty ogrzewania modernizowanego budynku (zgodnie z pkt.2. Karta audytu energetycznego budynku, ppkt. 7). Wpłynie to bardzo korzystnie na kondycję finansową Wnioskodawcy.

– Podwyższenie komfortu pracy i przebywania w budynku administracyjnym Starostwa. Komfort przebywania w niedogrzanych lub przegrzanych pomieszczeniach jest bardzo niski. Poprzez realizację przedsięwzięcia, wszystkie pomieszczenia będą równomiernie ogrzewane, co z pewnością przełoży się na wydajność pracy osób przebywających na co dzień w budynku (łącznie 114 osób).

– Poprawa stanu środowiska naturalnego. Rezultatem projektu jest znaczne zmniejszenie energochłonności budynku administracyjnego Starostwa (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków wyniesie 65,06%), co znacząco zredukuje emisję szkodliwych gazów do atmosfery (zmniejszenie emisji CO2 o 69,59%). Dodatkowo, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych wpłynie pozytywnie na gospodarkę surowcami naturalnymi.

– Edukacja użytkowników budynku administracyjnego Starostwa oraz społeczności lokalnej w zakresie możliwości ograniczenia kosztów eksploatacji budynku poprzez głęboką termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

– Zmniejszenie skali zjawiska jakim jest ubóstwo energetyczne. Tak znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego Starostwa stanowi ważny element lokalnej strategii przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Projekt może stanowić wzorzec w jaki sposób sektor budownictwa może istotnie zmniejszyć konsumpcję energii w skali makro.

Wartość projektu:

3 874 320,16 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

1 319 947,55 zł.