Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo

CEL zadania: Tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez: racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej.

Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji godspodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myśla o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 3152,60 ha
w tym pow. gruntów rolnych : 2744,17 ha
pow. gruntów leśnych: 294,31 ha

Operacja zostanie zrealizowana w Operacja zostanie zrealizowana w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, gmina Perlejwo, miejscowościach:

Borzymy, Koski-Wypychy, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne,
Olszewo, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi-Mazury, Twarogi Ruskie,
Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy

Beneficjentowi (Powiatowi Siemiatyckiemu)

została przyznana pomoc w wysokości 24.994.336,56 zł