Scalenia gruntów obiektu “Osmola i Inne”

CEL zadania: Tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania  w rolnictwie poprzez: racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej.

Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji godspodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myśla o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 3588,4976 ha
w tym pow. gruntów rolnych : 2709,1474 ha
pow. gruntów leśnych: 762,5004 ha

Operacja zostanie zrealizowana w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, gmina Dziadkowice, miejscowościach: Hornowo, Hornowszczyzna, Kąty, Malewice, Osmola, Jasienówka,

gmin Boćki: Wygonowo.

Beneficjentowi (Powiatowi Siemiatyckiemu)

została przyznana pomoc w  wysokości 27 440 859,45 zł