Nazwa projektu:
“Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” Powiat Siemiatycki pozyskał grant w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli.

Cel główny projektu:
wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu kształcenia zdalnego w szkołach powiatu siemiatyckiego
Opis projektu:
Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do czterech szkół prowadzonych przez Powiat Siemiatycki trafił sprzęt komputerowy umożliwiający nauczycielom i uczniom realizację zdalnego kształcenia.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2529/2020 zawartej 29.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Siemiatyckim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 70 000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 70 000,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Powiat Siemiatycki): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:
liczba zakupionych laptopów – 35 szt.

Wskaźniki rezultatu:
liczba wspartych szkół – 4
Zespół Szkół w Siemiatyczach
Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach
Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach