OTWARTY KONKURS OFERT – KULTURA I TRADYCJA NARODOWA

OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2020 roku
w sferze kultury i tradycji narodowej.

  1. RODZAJE ZADAŃ:

Wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 13 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Pragniemy poinformować, że obowiązuje nowy wzór oferty i sprawozdania (odmienny od ubiegłorocznego).

 

DO POBRANIA: