PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2020 – NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” w 2020 roku”.

Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania programu można składać od 1 marca 2020 roku w następujący sposób:

  • elektronicznie, wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl),
  • papierowo, w siedzibie PCPR w Siemiatyczach.

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać:

Można skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777(czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

w ramach Modułu I następuje w terminie:

  • od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku.

w ramach Modułu II w następujących terminach:

  • od 1 marca do 31 marca 2020 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
  • od 1 września do 10 października 2020 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w Systemie SOW, datę wpłynięcia wersji papierowej do PCPR w Siemiatyczach, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

HARMONOGRAM REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

TERMIN OPIS
01.03.2020 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I oraz Moduł II
31.03.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
31.05.2020 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)
31.08.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
01.09.2020 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
10.10.2020 Termin zakończenia przyjmowania w 2020 roku wniosków w ramach Modułu II programu
15.04.2021 Termin złożenia przez PCPR w Siemiatyczach sprawozdania z realizacji programu w 2020 r. (zakończenie wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2020 r.)
30.08.2021 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2020 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy PCPR w Siemiatyczach a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Program “Aktywny Samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu siemiatyckiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Siemiatyczach oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

CELE PROGRAMU:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 Cele szczegółowe programu:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

http://www.pcprsiemiatycze.pl/pomocniepelnosprawnym/aktywny.html