POWIAT POZYSKAŁ DODATKOWE PIENIĄDZE NA RZECZ DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ I NA DZIAŁANOŚĆ PDPS-U

Powiat Siemiatycki pozyskał blisko 83 tysiące złotych z Projektu „Wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Umowę w tej sprawie z Wojewodą Podlaski podpisał Starosta Jan Zalewski. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami i sprzętu audiowizualnego), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Odbiorcami wsparcia będą dzieci (opiekunowie i kadra wyłącznie w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej), umieszczone w różnych formach pieczy zastępczej.

Dodatkowe pieniądze trafią też do siemiatyckiego PDPS-u. W tej sprawie umowę z Wojewodą Podlaskim podpisał Starosta Jan Zalewski. Środki przyznane na działalność domów pomocy społecznej przyznała minister rodziny, pracy i polityki społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa. Do powiatu siemiatyckiego na wsparcie działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach trafi ponad 21 tysięcy złotych.

Przy podziale dofinansowania brano pod uwagę liczbę miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.