PUP SIEMIATYCZE PROWADZI NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski są przyjmowane od 28.09.2020r. do 02.10.2020r. w  sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, pok. 3 ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze.

Środki KFS przeznacza się na:
a)   kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
b) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
c)  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Zgodnie z ustalonymi przez Radę Rynku Pracy  priorytetami, w 2020 roku środki z rezerwy KFS przeznaczone mogą być na:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
    a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ramach KFS mogą być pokryte koszty kształcenia ustawicznego w wysokości 80% całkowitych jego kosztów, 20% kosztów pokrywa pracodawca. W przypadku mikroprzedsiębiorstw z KFS można pokryć 100% kosztów kształcenia ustawicznego. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekroczyć kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji na stronie: https://siemiatycze.praca.gov.pl/-/13348965-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-w-ramach-kfs