UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU SIEMIATYCKIEGO! OD DZIŚ (22 GRUDNIA) – RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA BONY SZKOLENIOWE – KURSY ZAWODOWE!

Powiat Siemiatycki informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do II edycji projektu Bony na szkolenie:

  • od 15 grudnia 2020 roku godziny 10.00 – Szkolenia komputerowe, językowe, studia podyplomowe oraz kursy przedmaturalne – Poddziałanie 3.2.1
  • od dnia 22 grudnia 2020 roku godziny 10.00 – różnego rodzaju kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – Poddziałanie 3.2.2

Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę www.bonynaszkolenie2.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. 669 212 427

 

Serdecznie zapraszamy

Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 to maksymalnie 15 tysięcy złotych na osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania). Wkład własny uczestnika wynosi minimalnie 15%.

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

2. Kurs umiejętności zawodowych, który jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w zakresie:

  • jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
  • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
  • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

3. Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 14 do regulaminu konkursu: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +): zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego oraz wysokomazowieckiego; bez względu na status: pracująca, czy bezrobotna.

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:

– powyżej 50 roku życia

– zamieszkujących tereny wiejskie

– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób: zamieszkujących tereny wiejskie.