Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną

grafika zamierająca herb powiatu siemiatyckiego a poniżej napis przetarg

SIEMIATYCZE 2021.02.17

OGŁOSZENIE
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.
Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.:
317/47 o pow. 0,6248 ha położona w Czartajewie, cena wywoławcza wynosi – 195 000,00 zł netto +VAT

Działka posiada kształt czworoboku – prostokąta. Po stronie północno – zachodniej w dość bliskiej odległości droga powiatowa, która łączy się po stronie południowo-zachodniej z drogą wojewódzką (odległość około 150 m) i od strony której prowadzą dwie (aktualnie nieurządzone) drogi dojazdowe, między innymi do działki wycenianej. Sąsiedztwo stanowią drogi dojazdowe i grunty niezabudowane, w tym również pozostałe działki objęte podstrefą oraz w nieco dalszym sąsiedztwie po stronie północno – zachodniej nieruchomość zabudowana o funkcji komercyjnej. Nieruchomość posiada stosunkowo płaski teren z lekkim nachyleniem w kierunku południowym. Dojazd – od strony drogi powiatowej poprzez dwie drogi wewnętrzne o nr geod. 317/58 i 317/59, aktualnie o nieurządzonej nawierzchni, z którymi nieruchomość wyceniana graniczy po stronie północno – wschodniej i południowo -zachodniej. Dostępne media: wzdłuż drogi powiatowej przebiega sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa. Oddalone są one od granicy działki o nr geod. 317/47 około 140 m.
Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00026714/2. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25.10.2000 r. opublikowana (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późń. zm.) oraz zmiany ww. planu wynikającej z Uchwały nr XXIV/137/10 Rady Gminy Siemiatycze z 23 kwietnia 2010 roku, w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), niniejsza nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolami: P,A,U,M – Tereny przemysłu, składów, magazynów, administracji, usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urządzenia energetyki o powierzchni 6220 m2, 3KD-L – Tereny dróg lokalnych o powierzchni 29 m2.
Dojazd do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności drogowej na działkach 317/58 i 317/59.
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.
Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 66/395/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki,
zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 22 marca 2021 roku.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 o godz. 9:00 w pok. 202 II piętro,
w dniu 26 marca 2021 roku
Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:
http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl, http://siemiatycze.pl/

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Bliższe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

INFORMACJA DO PRZETARGU
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1) dowód wpłaty wadium,
2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.
14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Marek Bobel