Unijny projekt zrealizowany przez Powiat Siemiatycki dla dwóch jednostek edukacyjnych

Powiat Siemiatycki zakończył realizację projektu pn.Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmował remont i wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie (pracownia elektryczno-energetyczna, mechaniczna) oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach (pracownia planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczna).

W ramach Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie – projekt polegał na remoncie części szkoły oraz budynku internatu, na potrzeby pracowni elektryczno-energetycznej, mechanicznej oraz zakupie odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego.


Pracownie elektryczno-energetyczne, które powstały w ramach projektu to:

1) Pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

2) Montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych.

3) Eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.


Niniejsze pracownie elektryczno-energetyczne umożliwiają prowadzenie zajęć praktycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w niżej wymienionych zawodach:

Technik elektryk:

1) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

2) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Elektromechanik:

1) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownie mechaniczne w ramach projektu:

1) Konstrukcji maszyn,

2) Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,

3) Procesy produkcji

W ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach – projekt polegał na doposażeniu pracowni planowania żywienia, pracowni obsługi konsumenta i pracowni gastronomicznej wraz z remontem pracowni obsługi konsumenta i pracowni gastronomicznej.

Założony w ramach projektu cel bezpośredni  zostały zrealizowany. Przyczynił się on do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży kształcącej się w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. W ramach realizacji projektu w obu placówkach powstała nowoczesna baza szkoleniowo-dydaktyczna do nauki praktycznej w zawodzie: technik elektryk, technik mechanik (ZST Czartajew) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (ZSR Ostrożany).

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących wskaźników:
liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego (szt.) – 2
– liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) – 3

Ogółem wydatki w projekcie po jego zrealizowaniu: 2.821.937,93 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2.398.647,20 zł