Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej NGO na 2021

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w związku z otwartymi konkursami ofert na zadania z zakresu:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział
  w konkursie,
 • osoby, które pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
  stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
  co do ich bezstronności.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 25 marca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok. 120

17-300 Siemiatycze

Formularz powinien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do reprezentowania organizacji/ podmiotu zgłaszającej/go.

Do pobrania:

formularz_kandydata PDF

Oświadczenie RODO do zgłoszenia