Wywieś flagę w Święto Chrztu Polski

Mieszkańcy Powiatu Siemiatyckiego

Przed nami niezwykłe Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w lutym 2019 roku przypadające na dzień 14 kwietnia. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie znane przez polskie społeczeństwo, a ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski”, które dokonało się w dniu 14 kwietnia 966 r. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła się jej chrystianizacja i początek państwowości – data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego. W ścisłym sensie oznacza chrzest księcia Mieszka I i jego najbliższego otoczenia. Doniosłość tego wydarzenia nierozerwalnie wiąże się z towarzyszącym mu sojuszem politycznym z cesarzem Ottonem I i podległymi mu Czechami. Władca Polski przyjął chrześcijaństwo z całym bagażem spraw, które szły w ślad za tym aktem, tzn. przyjmował chrześcijaństwo i jednocześnie akceptował jedyny skuteczny w X wieku model organizacji państwa. W ten sposób książę zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy.

Zważywszy na cywilizacyjną wagę decyzji Mieszka I oraz kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie ciągle znikomą obecność tego historycznego faktu w świadomości społecznej zwracam się do Państwa z prośbą, aby wspólnie uczcić to święto poprzez wywieszenie flag w naszych domach. W ten symboliczny sposób nie tylko podkreślimy wagę tego święta w naszej ojczyźnie i o naszych chrześcijańskich korzeniach, ale damy również wyraz naszej społecznej jedności – niezwykle potrzebnej nam wszystkim w tych trudnych czasach.