Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 695 495,95 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 390 991,90 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości remontowanej drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego, podróżowania a także przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Remont nawierzchni o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami pozwoli na zharmonizowanie z siecią komunikacyjną powiatu siemiatyckiego.

Zadanie polega na remoncie odcinka drogi drogi powiatowej nr 1710B Siemiatycze – Czartajew – Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk (szerokość jezdni 5,10m ÷ 7,00m w m. Makarki na terenie Gminy Grodzisk o długości 4,150 km.

Zakładane są następujące efekty:

– wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4cm i średnio 4cm warstwa wyrównawcza , klasa – Z, długość odcinka – 4,150 km, szerokość jezdni 5,10m ÷ 7,00m, obciążenie ruchem – KR1,

– wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego szerokości 1,50m – 4,150 km (obustronnie),

– ustawienie krawężników betonowych – 705m

– wykonanie remontu 3 szt przepustów pod korona drogi

– wykonanie oznakowania poziomego – 2 przejścia dla pieszych i pionowego – 99 znaków.

Wykonawcą robót budowlanych jest P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5. Umowa została podpisana 30 kwietnia 2021r. Termin realizacji zadania: do 15 sierpnia 2021r.

HARMONOGRAM

Kategoria robót

Okres realizacji od-do

(miesiąc i rok)

Roboty przygotowawcze

05/2021

Odwodnienie korpusu

05/2021

Podbudowy

06/2021

Nawierzchnie

06/2021

Roboty wykończeniowe

07/2021

Oznakowanie

07/2021

Elementy ulic

06/2021

Tablice informacyjne

05/2021