Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia mienia

Siemiatycze, dnia 07-07-2021 r.

GG.6820.1.2021

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia mienia t.j. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

Zgodnie z art.61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz.735 t.j./ oraz przepisami art.25e ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz.112 t.j.) – Starosta Siemiatycki, wykonujący zadania zlecone z administracji rządowej zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Siemiatyckiego mienia tj. prawa użytkowania wieczystego o udziale 1/4 części w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie Wólka Nadbużna gmina Siemiatycze, oznaczonej nr geod.588/3 o powierzchni 0,1636 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI3P/00011686/8, po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego o nr 0000052105 podmiocie o nazwie PRZEDSIĘBIORSTWO „HANBUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pok.107 tut. Starostwa zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów oraz zgłosić swoje wyjaśnienia, uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

STAROSTA

mgr Marek Bobel

Otrzymują:

  1. Starosta Siemiatycki (celem dokonania obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowania na stronie internetowej starostwa na okres 14 dni)

  2. Prezydent Miasta Białegostoku, działający jako Starosta ul. Słonimska 1, 15-028 Białystok

  3. Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88,17-300 Siemiatycze

  4. a/a