Zawiadomienie o zebraniu ogólnym uczestników scalenia gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE”

Siemiatycze, 2021-06-25

GG.661.1.5.2018.2019.2020.2021

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 t.j ze zm.) zwołuję zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE”, położonym w mieście Siemiatycze i Baciki Dalsze gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się dnia 22.07.2021 r. o godzinie 10:00

w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach pok. 119

w razie niespełnienia warunku zawartego w art. 13 ust. 2 w/w ustawy

drugi termin zebrania ustalam na 22.07.2021 r. o godzinie 10:30

w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach pok. 119.

Zgodę na dokonany szacunek gruntów uczestnicy scalenia wyrażają na zebraniu zwołanym przez Starostę w formie uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Podczas zebrania zostaną dokonane następujące czynności:

 1. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonany szacunek porównawczy gruntów.

 2. Wolne wnioski.

Z uwagi na bardzo ważny charakter spraw obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk

Otrzymują:

 1. Strony postępowania – zgodnie z art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

  (Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j. ze zm.)

 2. Urząd Miasta Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 3. Urząd Gminy Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 4. Sołtys wsi Baciki Dalsze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 5. Zarząd Wspólnoty Leśno Gruntowej „Dębitka i inne”

 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

 7. Podlaska Izba Rolnicza

 8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 9. a/a.