Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Niemirów gmina  Mielnik oznaczonej nr geod.541 o powierzchni 0,0900 ha,  stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. Poz. 1490/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 10 sierpnia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

 

Przedmiot przetargu

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej  w obrębie Niemirów gmina Mielnik, oznaczonej nr geod.541 o pow.0,0900 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej KW Nr BI3P/00039661/9.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie Nr 23/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie nieruchomości: obszary istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i letniskowej oraz różnych form mieszkalnictwa z możliw9ością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Przez działkę przebiega zasięg fali powodziowej rzeki Bug. Działka zlokalizowana jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu, który w części przewiduje się do podniesienia ochronności do rangi parku krajobrazowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47.045,00 zł netto + 23% VAT  zł = 57.865,35

Do przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej  w obrębie Niemirów gmina Mielnik, oznaczonej nr geod.541 o pow.0,0900 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa nie została dopuszczona – jedna osoba, gdyż zgodnie   z warunkami przetargu w oznaczonym terminie osoba ta wpłaciła wadium, o czym została poinformowana przez przewodniczącego.

 

w.w. przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Do przetargu dopuszczono jedną osobę. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 58.445,35 zł brutto. Ustalono na nabywcę: Firmę R-PROJEKT BIURO INWESTYCYJNE Piotr Rządkowski,

 

Z up. Starosty

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk

Nacz. Wydziału Geod., Katastru i Nieruchomości

 

 

Siemiatycze dnia 2021.08.20