Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty (nieodpłatna pomoc prawna)

ogłoszenie nabór komisja konkursowa

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2022 roku.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 88 / 519 / 2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego  z dnia 29 września 2021 r.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 88/ 519 /2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2021r. 

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 88 / 519 / 2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego  z dnia 29 września 2021 r. (formularz zgłoszeniowy)