Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty (nieodpłatna pomoc prawna)

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2022 roku.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 88 / 519 / 2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego  z dnia 29 września 2021 r.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 88/ 519 /2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2021r. 

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 88 / 519 / 2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego  z dnia 29 września 2021 r. (formularz zgłoszeniowy)