Działasz w stowarzyszeniu, fundacji lub spółdzielni – do końca stycznia zarejestruj się w CRBR!

Działasz w stowarzyszeniu, fundacji lub spółdzielni – do końca stycznia zarejstruj się w CRBR!

Od 31 października 2021 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nakłada na stowarzyszenia nowy obowiązek. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie podmioty NGO mają obowiązek zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Do tej pory taki obowiązek miały wyłącznie spółki.

Kto jest podmiotem NGO?
Podmiotem NGO są fundacje, stowarzyszenia, spółki i spółdzielnie.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i jakie dane gromadzi?
CRBR służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr jest jawny, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS. Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych jest podobny do tych, jakie widnieją w KRS (imię i nazwisko, PESEL, pełniona funkcja w stowarzyszeniu), a ponadto należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym i kogo należy zgłosić do CRBR?
To osoba wchodząca w skład Zarządu, tj. organu stanowiącego danej organizacji. W przypadku stowarzyszeń, zgłaszany zatem powinien być cały Zarząd, przy czym ci członkowie Zarządu, którzy będą zgłoszenie podpisywać, będą także zgłaszającymi.
Uwaga! Członkowie komisji rewizyjnych nie są beneficjentami rzeczywistymi.
W przypadku fundacji, beneficjent rzeczywisty to organ stanowiący, który zgodnie ze statutem danej fundacji decyduje o jej istnieniu oraz ustroju. Często będzie to Fundator, Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji (ale tylko wtedy kiedy kompetencje wykraczają poza funkcję kontrolną i ma na przykład kompetencje zmiany statutu fundacji czy podjęcia decyzji o jej likwidacji), czy zarząd (jeśli jemu statut powierza podejmowanie kluczowych decyzji o istnieniu fundacji). Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie tylko tych organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych wskazujemy wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.
Kto ma obowiązek zgłoszenia danych i do kiedy?
Od końca października br. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR został poszerzony o fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie.
Podmioty wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwie jak najszybciej, nie później jednak niż do 31 stycznia 2022 r.
Należy pamiętać, że każda zmiana danych podlegających wpisowi do KRS jak np. zmiana nazwiska, zmiana funkcji w zarządzie, powinna być także zgłoszona do CRBR. Na to podmioty NGO mają zaledwie 7 dni od rejestracji takiej zmiany. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie”. Zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Brak zgłoszenia lub podanie nieprawdziwych informacji będzie drogo kosztować.
Nowelizacja ustawy przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji gromadzonych w Rejestrze. Karę może otrzymać zarówno stowarzyszenie, fundacja czy spółdzielnia jak i beneficjent. Podmioty (organizacje/fundacje), które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, w terminie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.
Beneficjent rzeczywisty, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.

 

Więcej informacji oraz instrukcję wypełnienia formularza umieszczono na stronie: publicystyka.ngo.pl.