Powiat Siemiatycki uruchomił Portal Informacji Przestrzennej

Uruchomienie portalu ma na celu poprawę dostępności mieszkańców do danych przestrzennych, jest też realizacją przepisów Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010, która zobowiązuje jednostki samorządowe do udostępniania i wymiany danych oraz usług przestrzennych jak również realizowanych projektów samorządowych współfinansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Portal jest dostępny pod adresem http://powiatsiemiatycki.giportal.pl/, działa całkowicie w środowisku przeglądarki internetowej, nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji na komputerach użytkowników. GEO-INFO Portal pozwala wyświetlić dowolne informacje przestrzenne przygotowane przez właściciela danych.

Obecnie w geoportalu prezentowane są dane Ewidencji Gruntów i Budynków udostępniane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z możliwością przeglądania informacji o obiektach:

 • gminy

 • obręby

 • działki oraz numeracja działek.

 • użytki i kontury gruntowe

 • budynki i ich funkcje (na obszarze gdzie jest już to uwidocznione)

 • uzbrojenie terenu tzw. GESUT (na obszarze gdzie jest już to uwidocznione)

 • baza obiektów topograficznych tzw. BDOT (na obszarze gdzie jest już to uwidocznione)

oraz warstwy danych udostępnianych przez:

 • rządowy Geoportal 2 

 • Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

 • Open Street Map

Portal Informacji Przestrzennej umożliwia również dostęp do modułów:

 • i.Wniosek – dedykowany wszystkim klientom, którzy chcą zamówić jakieś dane przestrzenne (mapę, wyrys, wypis);

 • i.KERG – dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych i pracowników PODGIK, przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia;

 • i.RZECZOZNAWCA – dedykowany dla rzeczoznawców majątkowych, przeznaczony do obsługi zamówień związanych z Rejestrem Cen;

 • i.EGiB – służący do przeglądania oraz generowania raportów z bazy danych opisowych i geometrycznych Ewidencji Gruntów i Budynków, dedykowany dla urzędów gminnych oraz instytucji uprawnionych.

Adresy działających usług przeglądania WMS/WFS:

 • Dane EGIB, OSNOWA (WMS/WFS):

https://geoportal.siemiatycze.pl/siemiatycze-egib

 • DANE GESUT (WMS):

https://geoportal.siemiatycze.pl/cgi-bin/siemiatycze-gesut

 • DANE BDOT (WMS):

https://geoportal.siemiatycze.pl/cgi-bin/siemiatycze-bdot

Planowana jest dalsza rozbudowa o narzędzia usprawniające życie mieszkańców w tym integracja z rządowym profilem zaufanym, co znacznie uprości identyfikację osoby.