Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wsparcie zadań – kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego…

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku w sferach:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

DO POBRANIA:

ogloszenie 2022 KULTURA

uchwala_kultura

Wzor_oferty

Wzor_sprawozdania

wzor_umowy