Położą blisko 4 kilometry nowego asfaltu na drodze powiatowej Grodzisk – Sypnie

Powiat Siemiatycki wspólnie z Gminą Grodzisk wyremontuje nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie. Prace drogowe dotyczą 3,8 kilometrowego odcinka drogi. Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 50% kosztów inwestycji, czyli ponad 1 mln złotych.

Dziś w starostwie w obecności Starosty Marka Bobla, Wójta Gminy Grodzisk Dariusza Tatarczuka, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna, radnej Bożeny Bujno w imieniu Powiatu Siemiatyckiego umowę z wykonawcą spółką “Maksbud” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jana Miniuka podpisał p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jerzy Czapiuk.  Spółka “Maksbud” z Bielska Podlaskiego będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie robót budowlanych, które mają się zakończyć najpóźniej do końca lipca tego roku.

Do ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach przetargu na remont drogi przystąpiło w sumie 5 firm drogowych z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Najtańszą ofertę złożyła właśnie spółka “Maksbud” z Bielska Podlaskiego – 2 miliony 274 tys. złotych, najdroższa oferta złożona w przetargu przez spółkę “Strabag” opiewała na kwotę ponad 4 miliony złotych.

Powiatowa inwestycja dotyczy remontu drogi na odcinku długości 3,825 km i obejmuje wymianę oraz odnowienie elementów drogi w
sposób następujący:
usunięcie darni z istniejących poboczy oraz ścinka zawyżonych poboczy,
– remont podbudowy żwirowej pod wykruszonymi krawędziami istniejącej jezdni, przy użyciu kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,
– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie mieszanką mineralno – bitumiczną i wykonanie warstwy
ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,
remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie,
remont istniejących przepustów pod drogą wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów – bez zmiany rzędnych posadowienia oraz średnic rur,
wymiana pionowego oznakowania odcinka drogi.