Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków z roboczą wizytą w Gminie Mielnik

Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz  dokonała oględzin zabytków znajdujących się na terenie Mielnika oraz jego okolic. W oględzinach wzięli również udział: Marek Bobel – Starosta Powiatu Siemiatyckiego, dr Marcin Urbański – Wójt Gminy Mielnik oraz Pracownicy Gminy i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Szczegółowej wizytacji poddano obiekty objęte najwyższą ochroną konserwatorską. Mowa zwłaszcza o grodzisku w Mielniku zwanym „Górą Zamkową”, wpisanego do rejestru zabytków w 1981 roku, ruinach XVI-wiecznego kościoła, objętego ochroną konserwatorską w 1957 roku,  plebanii z II poł. XVIII w.  wpisanej do rejestru zabytków w 1966 roku.

Podczas oględzin terenowych okolic Mielnika wizytowano również drewniany budynek szkoły podstawowej w Tokarach pochodzący z 1935 roku. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1986 roku. Monitorowano niniejsze zabytki także pod kątem ich identyfikacji w zakresie oznakowania Błękitną Tarczą.

Za niezwykle cenny z punktu widzenia znaczenia naukowego, zwłaszcza historycznego, w tym kulturowego i zabytkowego należy uznać ruiny zamkowe. Po dzisiejszej eksploracji terenowej nasuwa się wniosek o konieczności pilnego opracowania programu inwentaryzacji reliktów ruin oraz dalej ich zabezpieczenie oraz przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich. Konserwacja ruin znajdujących się w obrębie Góry Zamkowej i podgrodzia w Mielniku to działania niezbędne w obecnym stanie zachowania zabytków, które w najbliższym czasie powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony tego rodzaju zabytków, wyrażonymi w dokumentach normujących postępowanie z zabytkiem w formie ruiny, takich jak Karta Wenecka czy Karta ochrony historycznych ruin – podkreśliła podczas oględzin prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Konserwator.

W przyszłorocznym budżecie powiatu siemiatyckiego planowane jest wydzielenie specjalnego funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru.