Powiat Siemiatycki z dotacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W dniu 10.05.2022 r. podpisano Umowę dotacji nr 32/2022 pomiędzy Wojewodą Podlaskim w którego imieniu działa Podlaski Kurator Oświaty a Powiatem Siemiatyckim.

Na podstawie powyższej umowy, Powiat Siemiatycki otrzyma w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 36 000,00 zł.

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwanego dalej Programem ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Opis projektu :

W ramach Priorytetu 3 wsparcie finansowe zostaje udzielone organowi prowadzącemu
w odniesieniu do szkół :

 • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
  w Siemiatyczach – 12 000,00 zł.,
 • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – 12 000,00 zł.,
 • Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach – 12 000,00 zł.

 

Udzielona dotacja celowa, przeznaczona zostanie na :

  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w szczególności lektur historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego czy to pierwsze wydanie czy wznowione książki,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
  3. realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2022 roku:

 • Całkowita wartość projektu: 45 000,00 zł
 • Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 36 000,00 zł
 • Wkład Powiatu: 9 000,00 zł

 


Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2022 r.